Bakalářská práce

METODY PRÁCE

Bakalářská práce je zpracována s využitím nejmodernějších dostupných metod. V literární rešerši je využito přístupu do on-line odborných publikačních databází a jsou využity nejen knižní, ale i elektronické odborné příspěvky a zdroje.

Uživatelské preference k propagačním mapám jsou zjišťovány pomocí on-line dotazníku, který běžel pod technologií Google Forms. Výhodou on-line dotazníku je to, že je zdarma, je rychleji šiřitelný než klasický papírový dotazník, data jsou zadávána a získávána digitálně a lze je přímo statisticky hodnotit (A. Benfield, W. Szlemeko, 2006). V dotazníku je zjišťován kromě obecných preferencí subjektivní pohled na konkrétní propagační mapy měst a na tematické znaky.

Dále je v práci využito objektivní metody eye-tracking, pomocí které jsou hodnoceny konkrétní mapy měst a čitelnost znaků v mapách. Jedním z nejčastějších způsobů, jak vyhodnotit naměřená eye-trackingová data, je statistické vyhodnocení (S. Popelka, 2015). Pro část vyhodnocení je využit program SMI BeGaze™, ve kterém lze exportovat statistické hodnoty pro jednotlivé stimuly a subjekty. Pro jednoduché analýzy v prvním testování je použit čas do prvního kliku a dále je u jednotlivých testů vyhodnocována správnost odpovědí. U úlohy vyhledávání trasy bylo využito nástrojů Make XY Event Layer a Points to Line v programu ArcGIS for Desktop. Pomocí těchto nástrojů lze vytvořit takové linie, které jsou vhodné pro analýzu správnosti odpovědí a vizualizaci. Tyto linie byly dále upraveny do podoby liniového kartodiagramu, který slouží pro vizualizaci výběru tras respondenty. Pro porovnání dvou různých podkladů a pro porovnání dvojic znaků je využit neparametrický Wilcoxonův párový test. Tento test se používá, když data nemají normální rozdělení a pomocí výsledku na stanovené hladině významnosti lze zjistit, jestli rozdíl mezi párovým pozorováním je statisticky významný. Této metody je využito při eye-trackingovém vyhodnocení u času stráveném na snímku a počtu fixací. Grafické znázornění hodnot v eye-trackingovém testu je provedeno pomocí boxplotů (neboli krabicových grafů). Boxplot je způsob vizualizace statistických dat pomocí kvartilů. Uprostřed se nachází medián, který je ohraničen prvním a třetím kvartilem, linie vycházející ze střední části vyjadřují variabilitu dat a odlehlé hodnoty jsou vykresleny jako samostatné body. Dále bylo využito programu V-Analytics (a.k.a. CommonGIS), ve kterém byla použita metoda zobrazení FlowMap – ty jsou vytvářeny tak, že se seskupují podobné trajektorie očí respondentů na základě vytvořených Thiessen polygonů; vytvoří se šipky, kde směr znázorňuje směr pohybu očí a tloušťka šipky znázorňuje počet pohybů očí mezi dvěma místy. Dále byl v programu V-Analytics (a.k.a. CommonGIS) vytvořen „Temporal view of trajectories“, neboli graf vzdálenosti trajektorie k informačnímu centru, do kterého byly doplněny časy nalezení informačního centra. Pro tvorbu nové trhací mapy Olomouce byl použit program QGIS a OSM plugin, pomocí kterého byly vytvořeny mapové podklady.