Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvoření evidence územně plánovací dokumentace pro Olomoucký kraj. Pro dosažení tohoto cíle bylo provedeno dotazníkové šetření, které začalo hned na začátku tvorby bakalářské práce. Toto dotazníkové šetření, které bylo zpracováno v Google Dokumenty a bylo rozesláno pomocí emailu pracovníkům oddělení územního plánu a stavebního řádu na krajských úřadech v České republice. Průzkum zjistil, že uživatelé portálu iLAS, popřípadě iKAS, nejsou zcela spokojeni se zápisem, čtením, či vyhledáváním informací o územně plánovacích dokumentech na těchto portálech. Evidenci územně plánovací činnosti řídí zákon č. 183/2006 Sb. a je dále upřesněn doporučující metodikou, kterou vydal Ústav územního rozvoje. Samotná evidence územně plánovací dokumentace vznikla po konzultacích s Mgr. Libuší Dobrou, Ing. Zdenou Dobešovou, Ph.D. a na základě programového vybavení krajského úřadu v programu Microsoft Office Access 2003. Tento program skýtá řadu výhod, například jeho rozšířenost mezi lidmi, jednoduchá obsluha, či množství poskytnutých nástrojů pro tvorbu databáze. Nevýhodou může být nižší robustnost databáze, než je tomu u konkurenčních řešení (MySQL, PostgreSQL, Oracle Database, atd.). Na oddělení územního plánu na krajském úřadu v Olomouci bude využívat tuto evidenci přibližně pět pracovníku. Evidence bude umístěna na síťovém disku, tak aby k ní měli zaměstnanci přístup. Pro zamezení neoprávněného vstupu do formulářů pro zápis, bude evidence opatřena uživatelskými účty, tak aby se zamezilo i nechtěné změně dat v databázi, které by vedlo k jejímu znehodnocení.