Základním výstupem a výsledkem bakalářské práce je Evidence územních plánu pro Olomoucká kraj, která je vytvořena v databázovém systému Access 2003 od firmy Microsoft. Tuto evidenci budou využívat zaměstnanci oddělení územního plánu a stavebního řádu na krajském úřade v Olomouci. Evidence slouží k zaznamenávání základních údajů o územně plánovací dokumentace. Informace o územně plánovací dokumentaci, které určuje vyhláška č. 500/2006 Sb. jsou v evidenci rozšířeny o údaje, které usnadňují práci zaměstnancům a stavebním inženýrům, kteří potřebují hlavně nahlédnout na územně plánovací dokumentaci, ať v tištěné, či digitální podobě. Tato informace ulehčí vyhledání územně plánovací dokumentace v papírovém archivu, který se nachází v krajském úřadě nebo naskenovaná a zrektifikovaná územně plánovací dokumentace, která se nachází na síťovém disku krajského úřadu. Další informace evidované v databázi se týkají upřesnění fáze, ve které se územně plánovací dokumentace nachází. Tím zaměstnanci dostanou podrobnější přehled o právě řešené územně plánovací dokumentaci. Evidence také nabízí označení neplatné územně plánovací dokumentace. Tím tuto dokumentaci vyřadí z běžného vyhledávání. Tyto územní plány se dají zobrazit pomocí akčního tlačítka během vyhledávání dokumentace. V databázi byly použity příkazy jazyka SQL a jazyka VisualBasic. K celé evidenci je napsán návod. Ten popisuje doporučený postup při zápisu nové územně plánovací dokumentace a popisuje nejčastěji řešené postupy při zápisu nových údajů. Návod také obsahuje postupy při hledání konkrétních informací, které zaměstnanci zaznamenaly do evidence. Tento návod budou využívat převážně stavební inženýři. Návod bude přiložen u bakalářské práce formou nevázané přílohy a v digitální podobě na CD. Evidence je opatřena uživatelskými účty, které mají zamezit neoprávněnému přístup do formulářů pro zápis. Toto zamezení má umožnit správu databáze pouze zaměstnancům s přístupovými údaji a tím udržet evidenci v dostatečné důvěryhodnosti obsažených dat.

  Výsledkem druhého cíle, tedy dotazníkového průzkumu, který vznikal pomocí dotazníku vytvořeném pomoc webový služby Google Dokumenty, byla vypracována rešerše. Tato rešerše měla za úkol zjistit stav nasazených informačních systému na odděleních územního plánu a stavebního řádu na krajských úřadech v České republice. Průzkum dále zjišťoval, jak jsou uživatelé spokojeni s prací s webovým portálem iLAS.