Úvod do problematiky


  Evidování územně plánovací činnosti je řízeno zákonem č. 183/2006 Sb. podle § 162, ve kterém je uvedeno, že evidenci územně plánovací činnosti vede ministerstvo, popřípadě jím pověřená organizační složka státu a data do této evidence jsou vkládána na návrh Ministerstva obrany. Předmětem evidence územně plánovací činnosti jsou data o územně plánovací dokumentaci a průběhu jejího pořizování, zastavitelných plochách nad 10 ha a účelu jejich využití a data o územních studiích. Základním předpokladem je, že evidence územně plánovací činnosti se zveřejňuje způsobem, který umožňuje dálkový přístup. Krajské úřady, popřípadě jím pověřené úřady územního plánování (např. městské úřady) vkládají data do evidence územně plánovací činnosti za svůj správní obvod. Úřady územního plánování, či obecní úřady splňující podmínky pro výkon pořizovatele, podávají krajskému úřadu návrhy na vložení dat do evidence územně plánovací činnosti. Obsah podkladů pro evidenci územně plánovací činnosti stanovuje vyhláška č. 500/2006 Sb. §22. Ta stanovuje, že podklady (registrační listy územně plánovací dokumentace a územních studií) pro evidenci územně plánovací činnosti musí být průběžně vyplňovány a odesílány na krajské úřady. Formuláře registračních listu jsou obsahem příloh č. 14 až 18. k této vyhlášce. Podle zákona č. 183/2006 Sb. §2 odstavce n se pod pojmem územně plánovací dokumentace rozumí zásady územního rozvoje, územní plán a regulační plán.

  Portál iLAS (Lokální aktualizační systém) je jedním ze dvou evidencí a jednoho mapového portálu, které spravuje Ústav územního rozvoje se sídlem v Brně, Jakubského nám. 3. Druhá evidence se nazývá iKAS (Krajský aktualizační systém), který eviduje Zásady územního rozvoje, územní studie a regulační plány.