Czech English German

Hlavním cílem bakalářské práce bylo vytvořit on-line nástroj pro volbu barevných stupnic podle stylu map.

Mezi dílčí teoretické cíle patřila analýza problematiky tvorby barevných stupnic a problematiky mapových stylů a také provedení analýzy existujících nástrojů pro volbu barevných stupnic, což bylo splněno vypracováním teoretické části práce. Začátku tvorby praktické části předcházel úvodní on-line dotazník, na který odpovědělo přes 100 respondentů, který byl zaměřen na zjištění povědomosti a používání různých nástrojů pro volbu barevných stupnic.

V praktické části bylo cílem navrhnout kvantitativní a kvalitativní barevné stupnice, které odpovídají požadavkům na dodržení kartografických zásad a pravidel (především rozlišitelnost barev). Splnění tohoto cíle bylo naplněno tvorbou barevných stupnic prostřednictvím vzorníku DCS® BOOK CMYK Professional Edition, generátoru Sequential Color Scheme Generator 1.0 a nástroje Color Hunter. Vytvořené kvantitativní stupnice byly rozděleny na základě asociativnosti k jednotlivým vizuálním stylů, zatímco kvalitativní byly již při tvorbě aplikovány přímo na dané vizuální styly. Zmíněné vizuální styly byly navrženy vedoucí práce. Dalším cílem bylo ověření vytvořených barevných stupnic, především rozlišitelnost jednotlivých barevných intervalů, prostřednictvím eye-tracking testování, kterého se zúčastnilo 45 respondentů, ze kterých 40 bylo vyhodnocovaných. Kromě zmíněné verifikace objektivní metodou eye-tracking byl vytvořen návrh možného testování schémat určených pro tvorbu tištěných výstupů a aplikován pomocí tištěného dotazníkového šetření, který vyplnilo 20 respondentů. Vybrané kvalitativní stupnice byly otestovány pomocí on-line nástroje Color Blindness Simulator, pro osoby trpící poruchou barvocitu a byly označeny doplňkovou tabulkou.

Kromě naplnění těchto cílů byly všechny stupnice propojeny se softwarem QGIS 2.12.3, kam si uživatel může vybranou stupnici nahrát a užívat ji. Stupnice se do softwaru nahrává pomocí XML souboru dostupného ve vytvořeném on-line nástroji, kde je také návod na propojení XML s QGIS 2.12.3. Celé rozhraní nástroje je dostupné ve třech jazycích – českém, anglickém a německém. K dispozici jsou všechny stupnice v TXT, PDF a XML souborech.

Na závěr práce byly splněny formální náležitosti práce podle zadání práce. Celá práce (text, přílohy, výstupy, webové stránky a XML soubor) je součástí práce (Příloha 4).

O bakalářské práci byla vytvořena webová prezentace, která je dostupná na stránkách Katedry geoinformatiky UP. K práci byl vytvořen poster, který je k dispozici ve volné příloze 3 a také na DVD.

Všechny stanovené cíle práce byly naplněny. V průběhu práce byly jednotlivé kroky konzultovány a dílčí výsledky práce byly verifikovány. Výsledky práce tak mohou být přímo využity (volba barevných stupnic prostřednictvím vytvořeného on-line nástroje), případně může být práce inspirací pro další výzkum v oblasti barev v kartografii.

Bakalářská práce ke stažení ve formátu PDF

Poster k bakalářské práci ke stažení ve formátu PDF