Czech English German

Barva má mezi kartografickými vyjadřovacími prostředky výjimečné postavení. Je samostatným vyjadřovacím prostředkem a zároveň je i součástí všech prvků mapy (Voženílek, 2002). Barvy jsou proto jednou z nejdůležitějších oblastí kartografické tvorby a je potřeba se jimi podrobně zabývat. Existuje řada odborných studií, které se zaměřují na teoretické základy a analýzu barev v kartografii, často však chybí rychlé a použitelné nástroje pro tvůrce map.

Barva je součástí mapového jazyka a je nositelem informace. Současně se barva využívá k hierarchizaci prezentovaných jevů zdůrazněním podstatného a potlačením nepodstatného. V neposlední řadě je barva součástí komplexního designu kartografického díla.

Barva se využívá v kartografii téměř všude, samostatnou oblast tvoří barevné stupnice. Ty mají poměrně velké využití v kartografii při znázorňování různých jevů. Existují dva základní typy barevných stupnic, a to stupnice kvantitativní a kvalitativní (v případě kvalitativní stupnice se nejedná přímo o stupnici, proto je možné používat výrazy jako barevná paleta, barevné schéma apod.).

Řada profesionálů i neprofesionálů v oblasti kartografie vytváří denně mnoho různých map, kde znázorňují různé jevy pomoci vybraných kartografických metod. U některých metod tematické kartografie se užívají velmi často barevné stupnice při znázornění určitého jevu v mapě. A právě barevné stupnice jsou na mapách často použity chybně. Mezi časté chyby patří použití divergentní stupnice u konvergentních hodnot, propadání barev nebo jejich špatná rozlišitelnost. Barva se využívá v kartografii téměř všude, samostatnou oblast tvoří barevné stupnice. Ty mají poměrně velké využití v kartografii při znázorňování různých jevů.

Cílem této bakalářské práce je vytvořit barevné stupnice podle stylu map tak, aby bylo pro uživatele co nejsnazší použít vybranou barevnou stupnici, aniž by se dopustil některé z výše uvedených chyb. Benefit v podobě tematického uspořádání podle stylu mapy je pak vhodný pro ty uživatele, kteří nemají potřebné znalosti nebo grafický cit, ale chtějí použít sémanticky správné barvy.

Bakalářská práce ke stažení ve formátu PDF

Poster k bakalářské práci ke stažení ve formátu PDF

ANOTACE

Barva je hlavním kartografickým vyjadřovacím prostředkem, správná volba barev a barevných stupnic je proto základním předpokladem kvalitní kartografické tvorby.

Cílem této bakalářské práce je vytvořit barevné stupnice podle stylu map tak, aby bylo pro uživatele co nejsnazší použít vybranou barevnou stupnici, aniž by se dopustil některé z častých kartografických chyb, ke kterým dochází při tvorbě a užívání barev v mapách.

Mezi teoretické cíle práce patří podrobná rešerše literatury věnující se problematice barev v kartografii a analýza již existujících a volně dostupných nástrojů pro tvorbu barevných stupnic.

Hlavním praktickým cílem bakalářské práce je tvorba barevných stupnic podle stylu map a jejich zpřístupnění prostřednictvím jednoduchého on-line nástroje pro volbu barevných stupnic. Vytvořené barevné stupnice jsou poskytovány prostřednictvím RGB a CMYK kódu, vybraná barevná schémata jsou verifikována prostřednictvím technologie eye-tracking.