Czech English German

Bakalářská práce je zpracována s využitím nejmodernějších dostupných metod. V literární rešerší bylo vyžito knižních zdrojů, ale také on-line odborných publikačních databází, elektronických odborných příspěvků, elektronických článků a odborných studií zpřístupněných např. na Research Gate.

Účelnost bakalářské práce byla v přípravné fázi ověřena prostřednictvím on-line dotazníku využívajícího technologii Google Forms. Výsledky tohoto šetření poskytly podněty pro lepší konkretizaci cílů práce. Výhodami on-line dotazníků je to, že mohou být zdarma, lze je velmi rychle šířit prostřednictvím internetu (e-mailových schránek, sociálních sítí a dalších) a je možné je rychle aktualizovat.

Metoda tištěných dotazníků byla využita pro testování vhodnosti navržených stupnic pro tištěná kartografická díla. Nevýhodou těchto dotazníků je nákladnost tisku a organizační náročnost, kdy je obtížné získat potřebný počet respondentů. U odpovědí z dotazníkového šetření byla vyhodnocována správnost odpovědí.

Druhé on-line dotazníkové šetření bylo realizováno prostřednictvím technologie survio.com. Použity byly testovací stimuly pro intervalové stupnice (9 intervalů), stejně jako u metody eye-tracking. Výběr těchto stimulů umožnil vzájemné srovnání těchto výzkumných metod.

Mezi další využité metody v této práci patří metoda eye-tracking, pomocí které byly testovány zvolené barevné vzdálenosti mezi intervaly v barevných stupnicích. Jedním z nejčastějších způsobů, jak vyhodnotit eye-tracking data, je statistické vyhodnocení. Data byla prostřednictvím softwaru SMI BeGazeTM uložena do textových dokumentů ve formě *.txt. Exportovat lze surová (raw) data i identifikované fixace a sakády (Popelka, 2015). Analýza naměřených dat byla prováděna v programu OGAMA 5.0. U získaných dat byla vyhodnocována prostřednictvím tabulkového procesoru správnost jednotlivých odpovědí, čas strávený na snímcích a počty fixací na jednotlivých stimulech byly vizualizovány v programu OGAMA 5.0 a statisticky zpracovány prostřednictvím boxplotů (neboli krabicových grafů) v softwaru RStudio verze 0.99.463, kromě boxplotů byly data zkoumána prostřednictvím Kruskal Wallis testu a Posthoc Kruskal Wallis testu – metoda Tukey. Metoda Transition matrix byla užita ke zjištění počtu přesunů mezi vytvořenými oblastmi zájmu (aoi). Skupiny aoi byly vytvářený v SW OGAMA 5.0. Oblasti zájmu jsou často využívané pro tvorbu tzv. Transition matrix, tedy matice reprezentující přechod pohledu respondenta mezi jednotlivými oblastmi (Popelka, 2015). V matici jsou ve sloupcích a řádcích vypsány oblasti zájmu a hodnota v buňkách matice udává, kolikrát se respondent přesunul z jedné oblasti zájmu do druhé. Scanpath metoda byla využita k vizualizaci trajektorie pohledu.

V rámci realizace práce byly využity i odborné konzultace, metody hodnocení think-aloud, podpůrné on-line nástroje pro identifikaci uživatelsky problematických barev apod.