Czech English German

Hlavním cílem bakalářské práce je tvorba barevných stupnic podle stylu mapy a jejich zpřístupnění prostřednictvím jednoduchého on-line nástroje pro volbu barevných stupnic. Tento cíl je realizován splněním dílčích teoretických a praktických cílů.

Mezi teoretické dílčí cíle patří

  • podrobná rešerše literatury věnující se problematice tvorby barevných stupnic a problematice mapového stylu
  • analýza již existujících a volně dostupných nástrojů pro volbu barevných stupnic.

V praktické části je cílem vytvořit on-line nástroj pro volbu barevných stupnic, který bude uživatelům poskytovat barevné stupnice kvantitativní a kvalitativní. Oba typy stupnic budou rozděleny dle stylu a barvy. Uživatelé získají prostřednictvím vzorníku CMYK a RGB kódy barev k přímému použití.

Praktické dílčí cíle jsou:

  • tvorba kvantitativních barevných stupnic
  • tvorba kvalitativních barevných stupnic (palet)
  • přizpůsobení barevných stupnic lidem s poruchou barvocitu, případně označení vyhovujících barevných stupnic vybraným znakem
  • verifikace barevných stupnic pomocí dotazníkového šetření a pomocí technologie eye-tracking
  • tvorba on-line nástroje pro zpřístupnění vytvořených barevných stupnic

Výsledný on-line nástroj by měl sloužit široké veřejnosti, která může volně využívat vytvořený nástroj a užívat vytvořené a otestované barevné stupnice pro svoji další činnost. Snahou je, aby byly užívány tyto barevné stupnice a tím se snížila chybovost při tvorbě barevných stupnic užívaných v mapových dílech.