Czech English German

Bakalářská práce Tvorba barevných stupnic podle stylu map je zaměřená na aplikační výstup pro výběr barevných stupnic při tvorbě map. Na základě definovaných cílů práce byl stanoven postup vedoucí k dosažení stanovených výsledků. Mezi teoretické dílčí cíle práce patřily:

 • podrobná rešerše literatury věnující se problematice tvorby barevných stupnic a problematice mapového (neboli vizuálního) stylu, která je hlouběji rozebrána v kapitole 3 Současný stav řešené problematiky,

 • analýza již existujících a volně dostupných nástrojů (generátorů) pro volbu barevných stupnic

  V praktické části bylo primárním cílem vytvořit on-line nástroj pro volbu barevných stupnic. Nástroj poskytuje všechny vytvořené barevné stupnice kvantitativní a kvalitativní. Tvorbě on-line nástroje předcházely stanovené dílčí praktické cíle a další, které byly zrealizovány mimo vytyčené cíle práce.

 • Úvodní dotazníkové šetření

  Dotazníkovým šeřením, které bylo provedeno před začátkem tvorby barevných stupnic, byla zjišťována povědomost kartografů, geoinformatiků a dalších povědomost o existujících nástrojích, jejich subjektivní názor na dva vybrané nástroje, které byly do dotazníku vybrány, a to ColorBrewer 2.0 a Sequential Color Scheme Generator 1.0. Tyto byly vybrány na základě subjektivního rozhodnutí v důsledku osobního užívání těchto dvou nástrojů. Z dotazníkového šetření, který byl vytvořen pomocí technologie Google Forms bylo sesbíráno celkem 104 odpovědí. Na základě odpovědí, kdy výběr barevných stupnic podle barev by uvítalo 78 % a výběr podle vizuálních stylů 58 % byly v on-line nástroji aplikovány obě dvě varianty.

 • Tvorba kvantitativních a kvalitativních stupnic

  Mezi hlavní výsledky práce patří vytvořené kvantitativní a kvalitativní stupnice. Tvorba kvantitativních stupnic určených pro tištěné výstupy probíhala pomocí vzorníku DCS® BOOK CMYK Professional Edition a na základě konzultací s vedoucí práce, více o tvorbě v podkapitole 5.1. Kvantitativní stupnice určené pro digitální výstupy byly vytvářeny pomocí stanovení vhodných barevných vzdáleností na základě konzultací s Mgr. Alžbětu Brychtovou, Ph.D. byly striktně stanoveny barevné vzdálenosti, které byly aplikovány při tvorbě stupnic prostřednictvím on-line nástroje Sequential Color Scheme Generator 1.0. Více o postupu práce a tvorbě stupnic určených pro digitální použití v kapitole 5.2. Celkem bylo vytvořeno více než 500 kvantitativních schémat, po verifikaci barevných stupnic 453 kvantitativních stupnic bylo schváleno jako validních a použitelných. Výsledné stupnice dostupné na webových stránkách v záložce on-line nástroj. Kvalitativní barevné stupnice byly nejprve vytvářeny pomocí vzorníku (tzv. barevného šátečku) stejně jako u kvantitativních stupnic. Tyto kvalitativní stupnice byly otestovány pomocí nástroje Color blindness simulator na jednotlivé poruchy barvocitu. U každého barevného schématu je doplňující obrázek s informací o tom, pro jakou poruchu barvocitu je možné barevnou paletu použít a pro jakou nelze. Druhým způsobem jakým byly vytvářeny kvalitativní palety, na které byly aplikovány navrhnuté vizuální styly vedoucí práce, pomocí nástroje Color Hunter. Do rozhraní nástroje se nahraje fotografie nebo obrázek vystihující zvolený vizuální styl. Na základě zvoleného souboru nástroj automaticky vygeneruje barvy nacházející se na obrázku v HEX kódech. Ty byly následně podle použitého převodníku v podkapitole 5.1 převedeny z HEX do RGB a CMYK. Pomocí vzorníku bylo vytvořeno osm dokumentů, ve kterých je 49 stupnic, které jsou dostupné jak ve CMYK, tak i v RGB. Vždy za daný dokument bylo provedeno testování pro osoby trpící poruchami barvocitu. Prostřednictvím nástroje Color Hunter bylo vytvořeno 60 různých barevných palet vždy o pěti intervalech. Palety byly vytvářeny na základě stanovených vizuálních stylů vedoucí práce. Pro CMYK i RGB celkem tedy 120 barevných palet bylo vytvořeno tímto přístupem. Všechny stupnice byly přepsány do textových dokumentů, jak pro hodnoty CMYK i RGB, tyto soubory jsou dostupné prostřednictvím on-line nástroje. Celkem bylo vytvořeno 107 TXT souborů a 107 PDF souborů, které si potenciální uživatelé mohou stáhnout prostřednictvím on-line nástroje. Všechny vytvořené barevné stupnice jsou dostupné v 77 XML souborech (vždy v hodnotách RGB, QGIS nepracuje se subtraktivním barevným modelem – CMYK), které si uživatel může stáhnout prostřednictvím on-line nástroje a pomocí dostupného návodu ve třech jazycích si jej nahrát do softwaru QGIS 2.12.3 a volně je užívat. Vytvořené stupnice a palety jsou dostupné v podobě barevných vzorníků.

 • Vyhodnocení testování eye-tracking

  Pro účel bakalářské práce byl proveden eye-tracking test. Celkem bylo otestováno 45 osob, ze kterých byly vyřazeny nevyhovující vzorky, které vznikly v důsledku špatného nasnímání dat přístrojem. Data byla vyhodnocována ze 40 validních vzorků. Objektivní metodou eye-tracking byly verifikovány zvolené barevné vzdálenosti, a tím tak rozlišitelnost jednotlivých intervalů kvantitativních stupnic určených pro digitální použití. Celkem bylo vytvořeno 61 testovacích stimulů. Byly verifikovány stupnice se šesti a devíti intervaly a dvě vybrané stupnice od šesti do maximálního počtu intervalů, více o volbě testovaných stupnic se šesti, devíti intervaly a pomocí Munsell Hue testu vybraných dvou stupnic a celkovém experimentu a jeho vyhodnocení v kapitole 6. Zkoumány byly počty fixací, časy strávené na jednotlivých stimulech, celkové počty přesunů na snímcích a mezi jednotlivými oblastmi zájmu, v neposlední řadě správnost odpovědí a některé další metriky. Výsledným zjištěním experimentu bylo správné stanovení barevných vzdáleností. Na základě vyhodnocení dat byl zjištěn trend stoupání času stráveného na stimulu a růst počtu fixací u stupnic se zvyšujícím počtem intervalů, což bylo předpokládáno.

 • Vyhodnocení tištěného dotazníku

  Pro ověření stupnic určených pro digitální použití bylo zvoleno objektivní metody eye-tracking. Protože verifikaci stupnic určených pro tištěné mapy nelze provést pomocí stejné metody, byl vytvořen návrh možného ověřování stupnic kvantitativních určených pro tištěné výstupy. O tvorbě a vyhodnocení dotazníkového šetření v podkapitole 6.2. Celkem byl vytvořený dotazník vyplněn 20 respondenty. Na každém testu bylo 80 testovacích otázek (úkolů), kdy respondenti napsali do vymezeného pole číslo počtu intervalů, které v dané stupnici zřetelně vidí. Stejně jako u eye-tracking experimentu byly otestovány stupnice se šesti a devíti intervaly a ta s maximálním počtem intervalů. Při vyhodnocování dotazníku byla sledována správnost odpovědí. S některými z respondentů byla poté vedena krátká diskuze o náročnosti a pocitech z předloženého dotazníku. Kdy respondenti mluvili o tom, která barevná schémata jim dělala nejvíce problémy při rozlišování jednotlivých intervalů. Na základě vyhodnocení získaných dat byly stanoveny přípustné hodnoty chybovosti. Kdy stupnice s více jak třemi chybami (více než 15 % chybovost) byly z vytvořených schémat odstraněny jako nepřípustné.

 • On-line nástroj

  Poskytování vytvořených stupnic kvalitativních i kvantitativních je zajištěno prostřednictvím jednoduchého a intuitivního on-line nástroje, který je umístěn na webových stránkách obsahujících informace o bakalářské práci. On-line nástroj byl napsán v jazyku Hypertext Preprocessor (PHP), HyperText Markup Launguage (HTML) a vizu ální stránka byla vytvořena pomocí jazyka Cascading Style Sheets (CSS). V on-line nástroji si mohou uživatelé prohlédnout všechna vytvořená barevné schémata, stáhnout si je v podobě PDF, TXT nebo XML souborů. Barevné stupnice jsou volně přístupné a kdokoliv je může užívat pro svoji činnost. Nástroj je dostupný ve třech jazycích, a to v českém, anglickém a německém jazyce. Více o nástroji v kapitole 9.