Program pro výpočet plošného indexu v rámci kruhových výsečí

Soubory ke stažení:

Postupy

Návaznost této diplomové práce na předchozí bakalářskou práci s názvem Program pro výpočet plošných indexů v kruhových výsečích (Janoušek, 2017) spočívá především ve využití jejího hlavního výstupu, jímž je balíček nástrojů pro software ArcMap, pomocí kterého lze vypočítat plošné indey v kruhových výsečích. Hlavním předmětem diplomové práce je tedy uplatnit tyto nástroje k analýze a porovnání urbánního prostoru vybraných dat Urban Atlasu.

Nástroj Calculate area indexes byl využit k vytvoření polygonové vrstvy sektorů obsahující vypočtené plošné indexy zvolené třídy pro každý sektor. Tato data bylo nutné dále zpracovat a porovnat mezi sebou za účelem zjištění podobností či případných shluků. K tomuto účelu byla zvolena metoda korelace, která nám umožňuje zjistit podobnosti mezi vstupními daty. V tomto případě do korelační matice vstupovala řada 64 čísel za každé město zastupujících vypočtené hodnoty plošných indexů zkoumaných tříd v rámci každého sektoru.

Další metodou využitou v této práci je metoda shlukování, která umožňuje z výsledků korelací vyhledat města formující specifické shluky na základě jejich podobností. K shlukové analýze byla využita metoda hierarchického shlukování za pomoci dendrogramu. Bylo využito metod kosinových vzdáleností pro určení podobnosti jednotlivých měst a následně byla aplikována Wardova metoda pro samotné shlukování.

dendrogram
2019 Matěj Janoušek | Backgound image made by Olga Libby