Porovnání urbánního prostoru pomocí kruhových výsečí

Soubory ke stažení:

Úvod

Tato práce s názvem Porovnání urbánního prostoru pomocí kruhových výsečí navazuje na předchozí bakalářskou práci Program pro výpočet plošných indexů v kruhových výsečích (Janoušek, 2017). Cílem práce bylo využít soubor nástrojů vzniklých ve výše zmíněné bakalářské práci a aplikovat je na plošná data týkající se urbánního prostoru vybraných měst. K tomuto účelu posloužila data pro města vybraná z volně dostupné datové sady Urban Atlas spravovaná pod projektem Copernicus v rámci Evropské unie. Práce popisuje problematiku současných způsobů a metod porovnání měst.

V současné době neexistuje jednotný standardizovaný způsob porovnání urbánní struktury města. Existují nástroje a postupy, které umožňují získat tyto informace z různých perspektiv, avšak ve většině případů se jedná o specifické úlohy, jejichž cílem není města mezi sebou porovnávat. V této práci bylo snahou porovnat města na relativní úrovni podle předem vybraných atributů.

K dosažení požadovaných výsledků bylo kromě nástroje na vypočtení plošných indexů v kruhových výsečí využito také statistických metod jako jsou korelační a shluková analýza. Účelem těchto metod potvrzení nebo vyvrácení výsledků založených na vypočtených plošných indexech, a sloužily k jistému ověření dosažených výsledků. Hlavní výsledky této práce jsou v textu prezentovány formou interpretace na příkladech vybraných měst. Dílčími výsledky jsou také doporučení pro budoucí využití nástroje pro výpočet plošných indexů v kruhových výsečí k podobným analýzám.

proces
2019 Matěj Janoušek | Backgound image made by Olga Libby