název bc práce

Závěr


Všeobecným cílem diplomové práce bylo funkční rozšíření balíčku Uncertainty Interpolation (Burian, 2013) pro software R, který byl vytvořen v rámci předchozí bakalářské práce. Tato rozšíření měla představovat především přepis funkcí do objektové datové struktury S4 a parametrizace funkčních procesů. Na počátku práce proto byla nejprve nastudována problematika programování struktur S4 v softwaru The R Project for Statistical Computing, poté byly rozebrány jednotlivé funkce a v rámci možností proběhla jejich parametrizace. Veškeré poznatky byly řádně zaznamenány v rámci rešerše a společně pak tvořily základ pro vývoj celého výsledného balíčku.

Původní balíček byl tedy přepsán do nového datového formátu a jednotlivé funkce byly parametrizovány. Zároveň byl balíček rozšířen o alternativní přistup k interpolační metodě kriging (fuzzy kriging) a také o vizualizační funkce, které nabízí zobrazení výsledných dat. Nově jsou také přijímána do balíčku variabilní data, dále je uživateli nabídnuto až šest možností pro tvorbu gridu a přístup k modifikaci průběhu interpolačních funkcí. V celkovém součtu bylo dohromady vytvořeno 19 funkcí, které zajišťují vstup dat, transformace dat, tvorbu modelů nejistoty, generování gridu, interpolační procesy, odhad variogramu a vizualizace.

Stěžejní cíle diplomové práce tak byly splněny. Nad rámec povinností byl navíc původní balíček rozšířen v oblasti interpolací a doplněn o vizualizační nástroje. Výsledkem a důkazem tohoto prohlášení je pak nový balíček Uncertainty Interpolation 2 (ve zkratce UncerIn2), který je volně dostupný a funkční.

© Tomáš BURIAN Olomouc 2015 | Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci