název bc práce

Cíle práce


Cílem diplomové práce je rozšíření funkčnosti balíčku Uncertainty Interpolation pro software R zejména o parametrizaci interpolačních procesů. V textové části pak budou popsány nejdůležitější parametry jednotlivých interpolačních metod a jejich vliv na interpolaci s daty obsahující nejistotu. Mimo to bude v teoretické části také nastíněna problematika datových struktur S4 v rámci R software.

Smyslem praktické části je úprava a funkční rozšíření balíčku Uncertainty Interpolation pro software R (Burian, 2013). První kroky práce zasáhnou syntaxi původního kódu, který bude sofistikovaně upraven a náležitě okomentován. Zároveň bude vytvořena anglická verze balíku tak, aby bylo možné práci publikovat na uložišti CRAN (celosvětový archiv balíčků pro R software). Dále bude proveden přepis starších funkcí (datové struktury formátu S3 ) do podoby datových struktur o formátu S4. V návaznosti na vývoj funkčnosti se vyhodnotí vliv parametrů interpolačních metod a na základě tohoto průzkumu pak bude provedena parametrizace zvolených parametrů interpolačních funkcí. Výsledný balíček bude volně dostupný. Veškeré poznatky budou řádně zaznamenané v textové části, která bude zpracována podle zásad šablony dostupné na webových stránkách katedry v typografickém softwaru Tex. Bude zde popsána problematika parametrizace interpolačních funkcí a datové struktury S4.

Kompletní diplomová práce bude odevzdána v řádném termínu. Bude vytvořena i její digitální verze odevzdaná na CD a bude o ni vytvořena webová stránka v souladu s pravidly dostupnými na stránkách katedry.

© Tomáš BURIAN Olomouc 2015 | Katedra geoinformatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci