Výsledky

Nejdůležitějším výsledkem této bakalářské práce je Atlas přírody Olomouckého kraje včetně předtiskové přípravy a publikování na web ve formátu PDF.

Pro splnění hlavního cíle byla nejprve provedena rešerše aspektů atlasové mapové tvorby, metod tematické kartografie, které budou použity ve výsledném atlasu, a dále byla rešerše soustředěna na tematické atlasy přírody krajů. V rámci rešerše byl analyzován rámcový vzdělávací program pro gymnázia (zejména postavení tématu přírody a místního regionu v RVP), jelikož atlas má být po dohodě s vedoucí práce dr. Vondrákovou zaměřen na studenty gymnázií, případně ostatních středních škol. Po rešerši RVP byly analyzovány školní vzdělávací plány vybraných gymnázií v Olomouckém kraji. Na základě rešerše RVP a ŠVP, metod tematické kartografie a tematických atlasů přírody krajů byl vymezen požadovaný obsah atlasu a byly stanoveny vhodné kartografické vizualizace. Po odborných konzultacích a zjištění dostupných datových sad o Olomouckém kraji byl tento obsah upraven do finální podoby. Hlavní inspirací pro tvorbu atlasu v této bakalářské práci byl Atlas životního prostředí Libereckého kraje, analyzovány byly i další tematické atlasy přírody a životního prostředí. Po získání teoretických poznatků a načerpání inspirace byly stanoveny vhodné metody kartografické vizualizace s ohledem na témata a dostupná data a byl navržen design atlasu a dílčích prvků.

Stěžejním krokem pro celou práci bylo získání dat a jejich následné zpracování. Nejobjemnějším zdrojem prostorových dat byly veřejně dostupné datové zdroje, zahrnující Český statistický úřad. Český hydrometeorologický ústav, Povodí Moravy a další. Velká část dat pochází z územně analytických podkladů a byla poskytnuta Ing. Mgr. Evou Sztwiorokovou a Mgr. Janem Harbulou z Oddělení územního plánování Krajského úřadu Olomouckého kraje. Ostatní data byla získána od Katedry geoinformatiky UP.

Nejobjemnější část práce je věnována zpracování atlasu, které zahrnuje zpracování kartografické a grafické. Získaná data bylo nejprve nutno analyzovat a následně byla zpracovávána. Některá data mohla být nahrána do prostředí GIS okamžitě, jiná musela být nejprve zpracována v tabulkovém procesoru Microsoft Excel ze sady Microsoft Office 365. Některá data nebyla vůbec zpracována v GIS, ale byla graficky zpracována v grafickém programu (např. liniový kartodiagram u mapy Povodí a vodnost řek). Data byla zpracována v aplikaci ArcGIS Pro ve verzi 7.1 od společnosti Esri a následně byla vyexportována do PDF. Největší část grafických úprav probíhala v programu Adobe Illustrator z balíčku Adobe Creative Cloud, kde byly upraveny barvy a znaky v mapách, doplněny legendy a vytvářeny další kompoziční prvky. Mapy s legendou byly poté vyexportovány a nahrány do prostředí Adobe InDesign, kde byly doplněny ostatní kompoziční prvky mapových listů (například měřítko, fotografie a ilustrace, doprovodné texty, číslování dokumentu a další). Podrobněji je zpracování atlasu rozepsáno v podkapitole 4.5. V tomto programu také probíhala předtisková příprava. K atlasu byl následně vytvořen i pracovní sešit, který kopíruje kapitoly z atlasu a obsahuje úkoly, jejichž splněním si studenti ověří, doplní nebo upevní znalosti získané používáním atlasu.

Atlas v tiskové podobě má rozměry 255 × 320 mm. Ve Vydavatelství Univerzity Palackého v Olomouci proběhl tisk dvou kopií atlasu 4. 5. 2021.