Závěr

Hlavním cílem bakalářské práce bylo sestavení tematického atlasu vybraných přírodních charakteristik Olomouckého kraje. Po konzultaci s vedoucí práce dr. Vondrákovou následně bylo zadání doupřesněno a byla stanovena cílová skupina uživatelů, kterou jsou studenti středních škol (především gymnázií) a byl doplněn dílčí cíl vytvořit k atlasu i pracovní sešit, který by napomohl reálnému využití atlasu v praxi při výuce geografie regionů.

Dílčí cíle byly rozčleněny na část teoretickou a praktickou. Odborná rešerše zahrnovala vymezení atlasu a atlasové kartografie a dále se soustředila na existující práce. Podrobná rešerše této tematiky je k dispozici v práci Vondrákové (2012), Porteše (2017), Žejdlíka (2020) a dalších, proto nebyly opakovány již známé informace. Prostor byl věnován spíše rozboru témat, tedy přírodních charakteristik. Na základě získaných poznatků z RVP a ŠVP, odborných konzultací a analýzy dostupných dat byl vymezen obsahu atlasu a byly stanoveny vhodné metody kartografické vizualizace.

Praktická část zahrnovala získání a zpracování dat. Použity byly veřejně dostupné datové zdroje, data z územně analytických podkladů poskytnutá Oddělením územního plánování Krajského úřadu Olomouckého kraje a existující datové sady z Katedry geoinformatiky UP.

Většina dat byla zpracována v ArcGIS Pro ve verzi 7.1 od společnosti Esri, některá potřebná data byla předzpracována v tabulkovém procesoru Microsoft Excel ze sady Microsoft Office 365. Některá data nebyla vůbec zpracována v GIS, ale byla graficky zpracována rovnou v grafickém programu.

Následovalo vytvoření makety atlasu a po vytvoření map bylo provedeno její naplnění. Veškeré grafické práce, které tvořily nejobjemnější část celé tvorby atlasu, byly realizovány v programech Adobe Illustrator a Adobe InDesign z balíčku Adobe Creative Cloud. V Adobe Illustrator byly graficky zpracovány mapy a doplněna legenda. V prostředí Adobe InDesign byl následně doplněn text, přidány grafy, ilustrace, fotografie a další nadstavbové kompoziční prvky.

K atlasu byl po dohodě s vedoucí práce vytvořen pracovní sešit, který kopíruje kapitoly z atlasu a obsahuje úkoly, jejichž splněním si studenti ověří, doplní nebo upevní znalosti získané používáním atlasu. Pracovní sešit i atlas byly podrobeny uživatelskému testování na Gymnáziu F. X. Šaldy v Liberci.

Veškeré postupy byly konzultovány s vedoucí práce dr. Vondrákovou, s pracovníky Katedry geoinformatiky UP a s Ing. Mgr. Evou Sztwiorokovou a Mgr. Janem Harbulou z Oddělení územního plánování Olomouckého kraje, kteří projevili zájem o výsledky prezentované v atlasu a o data, která byla v rámci tvorby atlasu připravena.

Hlavním výsledkem práce je vytvořený tematický atlas s názvem Atlas přírody Olomouckého kraje a k němu přidružený pracovní sešit. Digitální verze atlasu ve formátu PDF je dostupná na webu Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého spolu s pracovním sešitem, textem práce a posterem ve formátu A2.