Metody

Postup zpracování:


Použité metody

Bakalářská práce byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část zahrnuje rešerši problematiky atlasové tvorby, kartografických metod, infografiky, školních vzdělávacích plánů a již existujících kartografických děl na téma příroda či životní prostředí, dále vymezení obsahu atlasu a stanovení metod kartografické vizualizace a podobu designu.

V praktické části jsou získána a zpracována data, naplněna maketa atlasu a provedena předtisková příprava. Vybraná data byla předzpracována v tabulkovém procesoru a následně upravena v programech GIS. Další, majoritní část práce, tedy příprava mapových layoutů a kompletace atlasu, probíhala již v programech desktop publishing (DTP). Zde byly z GIS vytvořené a exportované mapy upravovány a byly zde také vytvořeny další kompoziční prvky.

V mapách byly použity především následující metody kartografické vizualizace: metoda bodových, liniových a plošných znaků, metoda kartodiagramu, metoda pseudo-kartogramu, metoda izolinií a metoda barevných vrstev. Všechny strany atlasu byly následně doplněny o infografiku, fotografie, statistiky, doplňující texty a úvodní interpretace k jednotlivým mapám.

V průběhu práce byly uskutečněny četné konzultace s vedoucí práce, pracovníky Katedry geoinformatiky UP, pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, učitelem zeměpisu z Gymnázia F. X. Šaldy a dalšími lidmi z řad veřejnosti, aby se zajistila co největší kvalita, pochopitelnost a názornost výsledného mapového díla. Pracovní sešit byl otestován na žácích Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci.

Použitá data

Bakalářská práce byla realizována za využití tří zdrojů dat: veřejně dostupná prostorová data, datové sady, které jsou k dispozici na Katedře geoinformatiky UP a data územně analytických podkladů, která byla poskytnuta pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Fotografie a ilustrace použité v bakalářské práci pochází buď z volně dostupných zdrojů (Wikimedia Commons, Pixabay), které umožňují použití fotografií pod licencí Creative Commons, nebo byly přímo vytvořeny či pořízeny autorem práce pro konkrétní účely. V některých případech byli autoři fotografií kontaktování přímo s žádostí o možnost užití fotografií v práci.

Použité programy

Práce na atlasu se z programového vybavení dělila na práci s GIS a jiným softwarem na zpracování dat a práci s programy DTP. Jako hlavní program pro práci s prostorovými daty byl zvolen ArcGIS Pro ve verzi 2.7 od společnosti Esri, předzpracování tabelárních dat probíhalo v programu Microsoft Excel z balíčku Microsoft Office 365 a pro dílčí část atlasu byl použit i program ESA Snap od Evropské kosmické agentury.

Vzhledem k omezeným možnostem grafických úprav a nástrojů v programu ArcGIS Pro byl pro grafické dokončení map použit program Adobe Illustrator z programové sady Adobe Creative Cloud, kterou může autor práce používat v rámci své studentské licence. V Adobe Illustrator byly nejprve vytvořeny mapy spolu s legendami, které byly následně vloženy do programu Adobe InDesign (také ze sady Adobe Creative Cloud), kde byl následně dořešen grafický styl stran, vloženy texty, infografika, podtituly a další kompoziční prvky, finálně zde byla realizována předtisková příprava. Text práce byl sepsán v programu Microsoft Word z balíčku Microsoft office 365.

Podrobný postup zpracování

Nejprve bylo nutné provést rešerši, která byla k vymezení obsahu a volbě kartografických metod stěžejní. Rešerše byla zaměřena na problematiku atlasové tvorby, metody tematické kartografie, infografiky, školních vzdělávacích plánů vybraných gymnázií a již vybraná kartografická díla s tematikou životního prostředí a příroda. Na rešerši bylo postaveno vymezení obsahu atlasu, volba jednotlivých metod kartografické vizualizace a design atlasu.

Po rešerši následovala důležitá část, a to získání a analýza dostupných datových sad a jejich zpracování s pomocí softwarů GIS. V programech DTP byly graficky dodělány jednotlivé mapy, které byly doplněny o legendu, měřítko, infografiku a textovou část zahrnující interpretaci a vysvětlivky. Na závěr byla provedena předtisková příprava. Kompletací jednotlivých stran vznikl tištěný i na web umístěný Atlas přírody Olomouckého kraje, který je hlavním výsledkem bakalářské práce. Na základě tematických okruhů atlasu byl vytvořen pracovní sešit, který byl otestován na studentech Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci a následné připomínky jak studentů, tak i vyučujících byly zapracovány do sešitu před jeho finálním vytisknutím. Text bakalářské práce, atlas a poster jsou umístěny na webu Katedry geoinformatiky UP.