VYHODNOCENÍ KOGNICE PŘI VIZUÁLNÍM
PROGRAMOVÁNÍ Z EYE-TRACKING DAT
Autor: Bc. Terezie Vančurová
Vedoucí práce: Ing. Zdena Dobešová, Ph. D.
Rok: 2016

Postup a metody zpracování

Postup

V první řadě byla nastudována doporučená literatura o daném tématu. Poté byla napsána rešerše týkající vizuálního programování a metod vizualizace

Poté byly vybrány metody analýz, jež byly provedeny v programech V-Analytics, Ogama a software R. Současně byl také psán manuál pro program V-Analytics. Nakonec byla pomocí metod vyhodnocena kognice datových toků.

Metody

FLOW MAP

Flow map je metoda, jež umožňuje názorně zobrazit agregované trajektorie očních pohybů v podobě šipek. Na základě toho lze zjistit, jakým směrem a v jakých místech se respondenti pohybovali. Pomocí této metody byla řešena otázka stylu a způsobu čtení diagramů.

10.png, 8,9kB

MULTIPLE FLOW MAPS A MULTIPLE ATTENTION MAPS

Metoda Multiple flow map, která znázorňuje jednotlivé flow map v několika časových intervalech. Díky tomu je možné určit, kde byl začátek respektive konec řešení daného diagramu. Obdobnou metodou je Multiple attention map, která oproti přechozímu způsobu studování diagramů, nezobrazuje pohyb respondentů v jednotlivých intervalech, ale počet návštěv v definovaných oblastech diagramu. Podává představu o tom, co respondenty v daném časovém úseku nejvíce zajímalo.

32.png, 8,9kB

PATH SIMILARITY ANALYSIS

Pro vyhodnocení podobnosti jednotlivých respondentů byla použita metoda Path similarity analysis, jež umožňuje rozdělit respondenty do několika skupin na základě vypočítané matice vzdáleností. Prostřednictvím toho bylo prověřováno, zda respondenti řeší dané úkoly podle určitého klíče.

TEMPORAL VIEW OF TRAJECTORIES

Temporal view of trajectories, která v podobě sloupcového segmentového grafu představuje čas a vzdálenost od hledaného objektu v diagramu.

diag10.png, 8,9kB