VYHODNOCENÍ KOGNICE PŘI VIZUÁLNÍM
PROGRAMOVÁNÍ Z EYE-TRACKING DAT
Autor: Bc. Terezie Vančurová
Vedoucí práce: Ing. Zdena Dobešová, Ph. D.
Rok: 2016

Cíl práce

Cílem magisterské práce je provést další zpracování eye-tracking dat pro vizuální programování, které byly naměřeny na katedře Geoinformatiky v rámci diplomových a bakalářských prací a vyhodnotit kognici diagramů datových toků.

Nejprve na základě nastudování odborné literatury napsat rešerši problematiky vizuálního programování a metod vizualizace. Následně vybrat náležité metody vizualizace, které jsou vhodné pro stimuly z oblasti vizuálního programování, otestovat jejich možnosti a popsat postup použití. Kromě metod vizualizace bude provedena také statistická analýza vybraných eye-tracking metrik.

Nakonec bude o diplomové práci vytvořena webová stránka. Dále pak bude celá práce včetně textu, příloh, výstupů, zdrojových a vytvořených dat, XML souboru zaznamenána v digitálně v podobě CD.