VYHODNOCENÍ KOGNICE PŘI VIZUÁLNÍM
PROGRAMOVÁNÍ Z EYE-TRACKING DAT
Autor: Bc. Terezie Vančurová
Vedoucí práce: Ing. Zdena Dobešová, Ph. D.
Rok: 2016

Výsledky

V komponentě ModelBuilder bylo zjištěno, že free viewing diagramy jsou čteny zleva doprava respektive shora dolů. Navíc pokud se jedná o diagram s více objekty tvořící několik řad, respondenti začínají od první řady. U diagramů spojené s úlohou nepřevládá žádný trend, jsou čteny různými směry v celé své ploše. Je to dané tím, že respondenti hledají správnou odpověď a jsou nuceni prozkoumat každý objekt. Také ale nemají žádný klíč nebo zavedený postup pochopení diagramů. V případě určování objektů byl větší problém najít dynamickou proměnnou. Uspořádání objektů je u free viewing nemá žádný vliv na porozumění diagramů, ale pokud potřeba najít odpověď na zadanou úlohu je nejvhodnějším uspořádáním vertikální.

V komponentě Workflow Designer free viewing diagramy jsou čteny vlevo od pomyslné čáry symetrie shora dolů. Pouze jednou bylo zaznamenáno, že respondenty nejprve upoutal výrazný prvek, čímž byl zelený obdélník přes celý grafický objekt, který značí vypnutý prvek. Jestliže byli respondenti ovlivněni úlohou, čtení diagramu se odvíjelo podle toho, co bylo nutné nalézt, začátek byl vždy na jiném místě. Problém bylo také označit začátek diagramu, kdy někteří vyznačili objekt definující spojení do datového skladu. Statistickým hodnocením bylo potvrzeno, že počet fixací není závislý na počtu objektů v diagramu a také průměrná délka fixací je podstatně vyšší u diagramů s úlohou.

V komponentě Macro Modeler bylo shledáno, že čtení free viewing diagramů je ve směru šipek označující tok dat, který je v podstatné většině zleva doprava případně shora dolů. U diagramů s úlohou byl způsob porozumění odlišný, protože bylo nutné nalézt správnou odpověď. Respondenti nesledovali směr toku dat, ale soustředili se na hledání dané konkrétní věci. Dále bylo zjištěno, že pozornost nepřitáhne objekt, jenž má zcela odlišnou barvu od ostatních objektů. Statistická analýza ukázala, že délka trvání zkoumaného diagramu závisí na počtu objektů v něm.

Komponenta Model Maker má zcela odlišnou grafickou notací oproti všem hodnoceným komponentám v této práci. Snaha porozumět diagramům je vždy orientována celoplošně shora dolů. Pouze u free viewing diagramů je začátek čtení ve středu a následně pokračuje buď vpravo či vlevo. Naopak u diagramů s úlohou u respondentů převažuje začátek po levé straně diagramu. Zhodnocením korelace mezi počtem fixací a počtem objektů se ukázalo, že tyto charakteristiky nejsou na sobě závislé. Ovšem průměrná délka fixace představuje náročnost zadané úlohy, nezáleží na tom, kolik má diagram objektů.

V poslední komponentě Processing Modeler bylo v případě free viewing diagramů zjištěno, že respondenti se snaží porozumět diagramům u horizontálního uspořádání objektů zleva doprava. Při vertikálním řazení objektů se orientují směrem shora dolů, kdy v případě obsáhlejších diagramů se do pravé části vůbec nedostanou. V situaci diagramů s úlohou prochází celý diagram a zaměřují se vždy na levou část objektu, který je obdélníkového tvaru. Z výsledků statistického hodnocení vzešlo, že nezáleží na tom, zda je diagram uspořádán horizontálně nebo vertikálně. Také nebylo potvrzeno, že délka fixací představuje index obtížnosti jednotlivých diagramů.