VYHODNOCENÍ KOGNICE PŘI VIZUÁLNÍM
PROGRAMOVÁNÍ Z EYE-TRACKING DAT
Autor: Bc. Terezie Vančurová
Vedoucí práce: Ing. Zdena Dobešová, Ph. D.
Rok: 2016

Anotace

Hlavním cílem diplomové práce bylo zpracovat již naměřená eye-tracking data pro vizuální programování. Vybrat vhodné metody vizualizace a statistické analýzy a na jejím základě vyhodnotit kognici datových toků.

Dalším cílem bylo seznámit se s programem V-Analytics, kde bylo nutné vybrané vhodné metody vizualizace na základě odborné literatury otestovat a následně popsat způsob použití.

Výsledkem práce jsou otestované metody vizualizace eye-traking dat pro vizuální programování. Každá vybraná metoda je podrobně popsaná a uvedená příkladem. Kromě toho byl sestaven manuál pro použití metod v programu V-Analystics.

Hlavním výsledkem práce je vyhodnocení kognice datových toků pěti vybraných VPL komponent, kterými jsou ModelBuilder, Workflow Designer, Marco Modeler, Model Maker a Processing Modeler. Hodnocení vždy předcházelo definování několika předpokladů, které byly pomocí metod vizualizace a statistické analýzy potvrzeny či vyvráceny.

Anotation

The main aim of the thesis was process already measured eye-tracking data for visual programming. Choose appropriate visualization methods and statistical analysis and on their basis evaluate cognition data flow diagrams.

The next aim was get acquainted with program V-Analytics where it was necessary to choose appropriate visualization methods and on the basis of reference book tested and then describe form of use.

The result of the thesis is tested visualization methods eye-tracking data for visual programming. Each of the selected method is described in detail and introduced on the example. On top of that was wrote manual for using methods in program V-Analystics.

The main result of the thesis is evaluation cognition data sflow diagrams from five selected VPL components, which are ModelBuilder, Workflow Designer, Marco Modeler, Model Maker and Processing Modeler. Before evaluation was defined several preconditions, which were confirmed or refuted on the based visualization methods and statistical analysis.