VYHODNOCENÍ KOGNICE PŘI VIZUÁLNÍM
PROGRAMOVÁNÍ Z EYE-TRACKING DAT
Autor: Bc. Terezie Vančurová
Vedoucí práce: Ing. Zdena Dobešová, Ph. D.
Rok: 2016

Závěr

Cílem magisterské práce bylo provést další zpracování již naměřených eye-tracking dat pro vizuální programování a vyhodnotit kognici datových toků. Hlavním bodem této práce bylo vybrat metody hodnocení, otestovat je a popsat způsob použití.

Pro hodnocení byly vybrány VPL komponenty, které byly testovány v rámci již dokončených diplomových či bakalářských prací. Jednalo se o komponenty ModelBuilder, Workflow Designer, Macro Modeler, Model Maker a Processing Modeler.

Nejprve bylo nutné se seznámit s danou problematikou a s programy V-Analytics a Ogama, které jsou zaměřeny na vizuální analýzu tzv. movement dat. Bylo vybráno celkem šest metod vizualizace, které jsou vhodné pro hodnocení dat pro vizuální programování. Mezi ně patří Flow map, Multiple flow map, Multiple attention map, Path similarity snalysis, Temporal view of trajectories a heatmap 3. Fixace. Aplikováním vizualizačních metod a použitím statistických analýz byl vyhodnocen způsob pochopení a porozumění diagramů datových toků v jednotlivých komponentách. Současně byl také vytvořen manuál pro program V-Analytics.

Nakonec byly o magisterské práci vytvořeny webové stránky, jež jsou umístěny na stránkách katedry Geoninformatiky a poster s výsledky práce. Všechny vstupní a výstupní data jsou zaznamenány v digitální podobě na CD. .