MAGISTERSKÁ PRÁCE - diplomový směr: APLIKOVANÁ GEOINFORMATIKA

Závěr

Cílem této magisterské práce bylo provést hodnocení uživatelského rozhraní GIS produktů při řešení geoúloh pomocí eye-tracking testování. Pomocí eye-tracking testování následně zjistit různé postupy a zvyklosti uživatelů. Dalším cílem bylo srovnání interaktivních postupů řešení geoúloh s tvorbou modelů ve VPL komponentě.

Hlavní náplní tedy bylo nejprve sestavit zadání jednotlivých geoúloh. Zadání geoúloh bylo zaměřeno na překryvné operace, práci s rastrovými daty, extrakci dat, tvorbu mapové kompozice a tvorbu modelu ve VPL komponentě.

Následně bylo nutné zvolit GIS produkty pro eye-tracking testování. Byl vybrán Esri ArcGIS jako zástupce komerčních GIS produktů a QGIS Valmiera ze sféry zdarma dostupných GIS produktů. Poté byl navržen experiment pro eye-tracking testování. Pro záznam kompletních postupů řešení geoúloh ze strany respondentů bylo zvoleno interaktivní eye-tracking testování. Proběhly dvě série testování. GIS produkt QGIS Valmiera byl testován na studentech II. ročníku bakalářského studia Geoinformatika a geografie. Produkt Esri ArcGIS byl testován na studentech navazujícího magisterského studijního oboru Geoinformatika.

Po skončení testování GIS produktů, se přešlo k analytickému zpracování dat. Data byla zpracována v prostředí SMI BeGaze (kvantitativně) a Forevid (kvalitativně). Pro analytické zpracování a vizualizace kvantitativním způsobem byly využity metody AOI s dynamickým výpočtem E-T metrik pomocí Key Performance Indicators a Gridded AOIs. Vstupní E-T metrika byla Dwell Time. Kvalitativní srovnání proběhlo v prostředí SW produktu Forevid. V analytické části, byla sepsána i metodika pro vyhodnocování dynamických E-T záznamů, při hodnocení uživatelských rozhraní GIS produktů.

Poslední fáze této magisterské práce spočívala v tvorbě výstupů z analytického zpracování dat a z kvalitativního porovnání interaktivních E-T záznamů v souladu se zadáním práce. Kvantitativní analytické zpracování proběhlo s využitím Wilcoxonova testu a následné vizualizace byly provedeny pomocí Box-plotů. Byl sestaven i kvalitativní výpis různých návyků, které byly objeveny během vlastního analytického zpracování.

© Bc. Václav Kudělka 2015 | kudelka.v@gmail.com | Katedra geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci