MAGISTERSKÁ PRÁCE - diplomový směr: APLIKOVANÁ GEOINFORMATIKA

Metody

Tato magisterská práce byla zpracovávána v následujících fázích. Nejprve proběhlo studium literatury a doplnění dalších informačních zdrojů, nastudování problematiky interaktivního eye-tracking (E-T) testování. Dále byl vytvořen koncept zadání jednotlivých geoúloh, tento koncept byl následně zpracován do konkrétních zadání, která byla již určena pro předložení respondentům při E-T testování. Po sestavení zadání geoúloh byly vytvořeny dva experimenty pro E-T testování. Následně proběhla série dvou testování pro dva vybrané GIS produkty. Naměřená data byla v poslední fázi zpracována a analyzována v SW produktu BeGaze, poté proběhlo vyhodnocení, statistické zhodnocení a okomentování dat. Všechny tyto kroky byly zaměřeny na práci v uživatelském rozhraní GIS produktů, při řešení vytvořených geoúloh. V závěrečné fázi byla ještě vytvořena metodika pro zpracování dat z interaktivního E-T testování v prostředí SW produktu BeGaze.

Použitá data

Pro magisterskou práci byla použita data získaná vlastním E-T testováním, která jsou k dispozici na přiložených DVD discích. Tato data byla naměřena ve dvou sériích testování, pro vybrané GIS produkty, kde bylo testováno jejich uživatelské rozhraní. Podkladová data, pro vypracování jednotlivých geoúloh, byla zvolena ze sady ArcČR 2.0, kterou dodává společnost ARCDATA PRAHA, s.r.o. V případě geoúlohy zaměřené na zpracování rastrových dat, byl použit snímek gertm.img, který byl dodáván jako vzorová data s produktem ERDAS Imagine od společnosti Intergraph.

Postup zpracování

Uživatelské rozhraní bylo testováno na dvou vybraných GIS produktech. Byl zvolen jeden zástupce z kategorie komerčních GIS produktů a jeden zástupce z kategorie zdarma dostupných GIS produktů. Z komerčních GIS produktů byl testován Esri ArcGIS for Desktop Advanced ve verzi 10.2. Jako zástupce zdarma dostupných GIS produktů byl zvolen QGIS 2.2.0, verze Valmiera.

Experimenty pro E-T testování byly vytvořeny v balíku SW produktů SMI Experiment Suite 360º, od společnosti SensoMotoric Instruments (SMI). Záznam testování probíhal na eye-trackeru s konfigurací RED 250 Hz PC Dual Setup s použitím SW produktu SMI iView X. Zadání geoúloh a následné testování GIS produktů bylo realizováno v programu SMI Experiment Center. Dynamický záznam, v případě této práce realizován pomocí video souboru, byl zajištěn s pomocí nastavení „screen recording“ v programu SMI Experiment Center.

Nejdříve bylo nutné nastudovat literaturu a informační zdroje pro osvojení problematiky v oblasti interaktivního E-T testování, uživatelských rozhraní GIS produktů, skupin uživatelů GIS produktů, designu experimentu a zpracování dynamických E-T dat. Byly použity jak zahraniční tak české zdroje. Z nastudované literatury byla následně zpracována rešeršní část magisterské práce.

Po zpracování rešerše se přešlo k tvorbě geoúloh. Bylo sestaveno zadání pro celkem pět geoúloh. První geoúloha se zabývá překryvnými operacemi. Cílem druhé geoúlohy bylo zpracovat rastrová data. Ve třetí geoúloze měli respondenti za úkol vybrat obce podle konkrétního počtu obyvatel. Geoúloha číslo čtyři spočívala ve tvorbě tematické mapy s železniční sítí České republiky. Poslední pátá geoúloha, jejíž zadání znělo stejně jako v případě první geoúlohy, byla zaměřena na práci ve VPL komponentě konkrétního GIS produktu. Zde bylo cílem vytvořit funkční diagram, který provádí překryvné analýzy.

V další části zpracování bylo potřeba zvolit GIS produkty, které se budou testovat a vytvořit experimenty pro E-T testování. V SMI Experiment Center byly vytvořeny dva dílčí experimenty. První pro Esri ArcGIS a druhý pro GIS produkt QGIS Valmiera. Do těchto experimentů bylo zapracováno zadání pěti geoúloh. Zadání pro oba testované GIS produkty znělo stejně. Z důvodů potřeby proškolit respondenty na VPL komponentu „Processing Modeler“, která je obsažena v produktu QGIS Valmiera, byl vytvořen pro práci v této komponentě manuál. Tento manuál je k dispozici na jednom z přiložených DVD disků k magisterské práci. Dále se již přešlo k vlastnímu E-T testování. První E-T testování proběhlo v období od března 2014 do května 2014, v tomto experimentu bylo testováno uživatelské rozhraní GIS produktu QGIS Valmiera. Druhé E-T testování proběhlo v období listopad 2014 až leden 2015. Toto E-T testování bylo zaměřeno na GIS produkt Esri ArcGIS.

Dále se již přešlo k vlastnímu E-T testování. První E-T testování proběhlo v období od března 2014 do května 2014, v tomto experimentu bylo testováno uživatelské rozhraní GIS produktu QGIS Valmiera. Druhé E-T testování proběhlo v období listopad 2014 až leden 2015. Toto E-T testování bylo zaměřeno na GIS produkt Esri ArcGIS. Jakmile skončilo E-T testování pro oba vybrané GIS produkty, přešlo se ke zpracování naměřených dat. Jelikož se v obou případech experimentů jednalo o interaktivní E-T testování, byla naměřená data zpracovávána v SW produktu BeGaze od společnosti SMI. Nad jednotlivými daty byly vytvořeny v prostředí produktu BeGaze oblasti zájmu (AOI), které nad každým dynamickým záznamem snímaly E-T metriky. AOI vrstvy byly umístěny nad zkoumanými základními prvky uživatelského rozhraní testovaných GIS produktů. Jelikož se jednalo o dynamický záznam, bylo nutné vytvořit pro každého respondenta a každou úlohu AOI zvlášť. Z výsledků metrik AOI vrstev byly zpracovány tabulky a grafy časů, které respondenti trávili v jednotlivých AOI vrstvách. Jako další možnost jak analyzovat data z interaktivního E-T testování byla použita metoda Gridded AOIs, opět dostupná v SW produktu SMI BeGaze.

© Bc. Václav Kudělka 2015 | kudelka.v@gmail.com | Katedra geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci