MAGISTERSKÁ PRÁCE - diplomový směr: APLIKOVANÁ GEOINFORMATIKA

Tiráž

Název práce:

Hodnocení uživatelského rozhraní GIS produktů při řešení geoúloh pomocí eye-tracking testování

Autor práce:

Bc. Václav Kudělka

Vedoucí práce:

Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.

Akademický rok:

2014/2015

Místo vzniku práce:

Olomouc

Pracoviště:

Katedra Geoinfromatiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

© Bc. Václav Kudělka 2015 | kudelka.v@gmail.com | Katedra geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci