3D TISK TYFLOMAP
propojitelných s mobilními zařízeními

POUŽITÉ 3D TISKÁRNY

Tiskárna MakerBot Replicator 2X (zdroj: MakerBot)Metoda Fused Deposit Modeling (FDM) spočívá v tavení plastové struny v extruderu tiskárny a postupném nanášení vrstev roztaveného materiálu přes trysku na tiskovou podložku. Zde materiál tuhne. Podložka může být vyhřívaná, aby nedocházelo k deformacím výrobku vlivem rozdílné doby tuhnutí. Ještě efektivnější možností je výhřev celé komory, ve které tisk probíhá. FDM tiskárny obvykle disponují dvěma extrudery a dvěma tryskami, přičemž jednou z nich prochází tzv. modelový materiál a druhou materiál podpůrný. Nevýhodou technologie je znatelné vrstvení a velká drsnost povrchu. Vše však záleží na použité výšce vrstvy. Naopak výhodou je dobrá pevnost a stálost vytvořených dílů a jejich snadné opracování. Technologie FDM je patentovaná společností Strasys, a tak ji jiní výrobci 3D tiskáren nemohou bez svolení využívat. Zástupcem technologie FDM ve Vědeckotechnickém parku Univerzity Palackého v Olomouci (VTP UP) je 3D tiskárna Fortus 250mc.

Fused Filament Fabrication (FFF) je v principu stejnou technologií jako FDM. Rozdílem je, že tato technologie není patentovaná, a označení je tedy využíváno ostatními výrobci 3D tiskáren, zejména pak tzv. domácích či hobby tiskáren. Základem je opět tavení plastu ve formě struny. Tiskárny ale obvykle nedisponují vyhřívanou komorou, jelikož tento prvek je taktéž patentován společností Strasys. Technologie FDM i FFF většinou současně využívají pouze jeden modelový materiál o jedné vybrané barvě. Objevují se však varianty s více tryskami a extrudery umožňující využívat několik různých materiálů či barev, případně verze experimentující s mícháním barev uvnitř extruderu za použití pouze jedné trysky. Na VTP UP a KGI UPOL je k dispozici několik tiskáren typu FFF, a to dvojice Prusa i3, dvojice dvouextruderových MakerBot Replicator 2X a taktéž dvouextruderová 3D tiskárna Poseidon Duo.

Dvouextruderový 3D tisk umožňuje tisk 3D modelů tvořených dvěma materiály nebo dvěma barvami jednoho materiálu. Je podmíněn tiskárnou vybavenou dvěma extrudery a nejčastěji i dvěma tryskami. Ty je nutné před tiskem velmi přesně zkalibrovat tak, aby byly ve stejné výšce nad tiskovou podložkou a aby měly určitou danou vzdálenost mezi sebou ve směru os x a y. Nesprávná či nepřesná kalibrace, byť v řádu několika desetin i setin milimetru, může zapříčinit chybu tisku, která se projeví hned při první vrstvě, nebo i v průběhu stavby modelu. Vytvořený model obvykle obsahuje stopy jednoho z materiálů na místech, kde by se dle předlohy měl vyskytovat materiál druhý, což je způsobeno samovolným odkapáváním materiálu z v té době nepoužívané trysky. Pokročilejší tiskárny tento problém odstraňují zvednutím či odklopením nepoužívané trysky. Komplikace také přináší stav, kdy jsou používány dva materiály vyžadující různou teplotu stavební podložky, např. akrylonitrilbutadienstyren (ABS) a kyselina polymléčná (PLA).

Kromě stavby jednoho modelu ze dvou materiálů, je možné dvě trysky využít také pro urychlení tisku několika menších modelů tím způsobem, že každá tryska tiskne současně stejný model. Za dobu tisku jednoho modelu touto technikou jsou vytvořeny dva modely, a jde tak o 100% navýšení rychlosti produkce. Podmínkou je, aby šířka modelu byla menší než vzdálenost středů trysek od sebe. Ta se pohybuje obvykle pouze okolo několika centimetrů, a tak tento způsob hromadné výroby 3D výtisků není na běžných 3D tiskárnách vždy snadno aplikovatelný.

Logo MakerBot

MakerBot Replicator 2X

Dvouextruderová 3D tiskárna od světoznámé společnosti MakerBot využívající metodu FFF

Logo Poseidon

Poseidon Duo

Levná RepRap 3D tiskárna typu FFF se dvěma extrudery a kontrolou vstupu filamentu