3D TISK TYFLOMAP
propojitelných s mobilními zařízeními

POSTUP PRÁCE

V rámci postupu pro přípravu interaktivních tyflomap bylo využito řady dílčích kroků a metod z oblasti GIS, 3D modelování a aditivní výroby. Úvodní fázi procesu tvoří data mining v podobě sběru dat z crowd-sourcingové opensource databáze OpenStreetMap. Geografická data ve vektorové podobě jsou následně zpracována pomocí metod geoprocessingu včetně překryvných analýz a analýz sousedství. Tato část je současně provázaná i se základním rozvržením způsobu vizualizace dat. Symbologie je dále ovlivněna při transformaci dat z 2D do 3D podoby.

Následující zpracování při přípravě tyflomap spadá pod metody 3D modelování, jako je tvorba geometrických primitiv, jejich transformace a rotace. Klíčovou roli zde hrají tzv. booleanské analýzy, mezi které patří booleanský průnik, sloučení a rozdíl 3D těles. Finální data jsou pro 3D tisk připravena použitím metody tzv. slicování, tedy převodu virtuálního 3D modelu na jednoduché informace o aktivitě jednotlivých součástí tiskárny dle nastavených tiskových parametrů. Pro výrobu tyflomap byla použita metoda dvouextruderového 3D tisku typu Fused Filament Fabrication (FFF) s kombinací vodivého a nevodivého plastového materiálu.