bakalárska práca

možnosti výpočtu charakteristík dopravnej siete štátov a miest

autor: Adam Tóth
vedúca práce: doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
Katedra geoinformatiky PřF UP
Olomouc 2022

Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vypočítať vybrané priestorové charakteristiky dopravnej siete. Pre automatizáciu výpočtu týchto charakteristík mali byť naprogramované skripty v jazyku Python, ktoré mali byť uložené v toolboxe pre software ArcGIS Pro. Charakteristiky dopravnej siete mali byť spracované pre vybrané európske mestá a štáty vo vhodne zvolenej šesťuholníkovej mriežke.
Práca je zameraná na nástroje určené pre software ArcGIS Pro (testované pre verzie 2.8.3 a 2.9.2), ktoré počítajú zvolené charakteristiky.
Programový kód nástrojov je vysvetlený a popísaný v kapitole 4. Proces vývoja, testovanie nástrojov a možná interpretácia charakteristík je v kapitole 5. V tejto kapitole sú popísané aj zmeny v skripte Fractal dimension oproti pôvodnému skriptu FractalDimensionCalculation (Kuznichenko, 2020), keďže skript Fractal dimension, prezentovaný v tejto práci, vznikol na základe tohto pôvodného skriptu.
Celkovo bolo naprogramovaných 6 nástrojov, z toho jeden používa príkazy a algoritmy pôvodného skriptu FractalDimensionCalculation. 5 nástrojov počíta 13 charakteristík dopravnej siete, z ktorých šiesty nástroj vypočíta sumárny dopravný index. Zoznam nástrojov a charakteristík sa nachádza v sekcii Výsledky.
Všetky nástroje ponúkajú možnosť nastaviť súradnicový systém, v ktorom má výpočet prebehnúť, možnosť výberu úložiska a formátu výstupnej vrstvy (shapefile v priečinku alebo feature class v geodatabázi) a možnosť výberu výstupnej vrsty (šesťuholníková mriežka s nastaviteľnou veľkosťou alebo polygónová vrstva vybraná užívateľom). Všetkým nástrojom bola tiež vytvorená užívateľská nápoveda v prostredí ArcGIS Pro a sú uložené v toolboxe s názvom „characteristics_of_transport_network.tbx“.
Testovanie nástrojov prebehlo na 10 európskych mestách (šesťuholníková mriežka o veľkosti 50 km2) a 6 európskych štátoch (šesťuholníková mriežka o veľkosti 1000 km2). Výsledky tohto testovania sú uložené v geodatabázach na pamäťovom médiu priloženom k tejto práci.
Z výstupu každého nástroja bola vytvorená jedna mapa, čiže spolu 6 máp. Mapy sú priložené ako voľné prílohy na konci práce.
Toolbox a Python skripty sú uverejnené na githube spolu s trénovacími dátami a návodom na použitie.
Ciele práce boli naplnené v dostatočnom rozsahu a toolbox s nástrojmi ako hlavný výstup práce je pripravený na používanie.