bakalárska práca

možnosti výpočtu charakteristík dopravnej siete štátov a miest

autor: Adam Tóth
vedúca práce: doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
Katedra geoinformatiky PřF UP
Olomouc 2022

Literatúra:

Karpinski, M., Kuznichenko, S., Kazakova, N., Fraze-Frazenko, O., Jancarczyk, D., 2020: Geospatial Assessment of the Territorial Road Network by Fractal Method
Pászto, V., 2015: Prostorová informace a vybrané metody geocomputation pro její hodnocení
Krejsa, J., 2018: Aktualizace programů pro výpočet indexu chodeckosti a jeho aplikace
Lampart, M., Horák, J., Ivan, I. 2013: Úvod do dynamických systémů: teorie a praxe v geoinformatice

Dáta

Vrstvy ciest a železníc z OpenStreetMap sú líniovou reprezentáciou dopravnej siete. OpenStreetMap má celosvetové pokrytie, v Európe je však kvalita a kvantita dát najvyššia.
LCLU (land cover/land use) vrstva z Urban Atlas 2018 v013 je polygónovou reprezentáciou dopravnej siete. Táto vrstva obsahuje 27 kategórií využitia územia a 5 z nich tvoria dopravnú sieť (diaľnice, cesty, železnice, prístavy, letiská). Urban Atlas je zároveň zdrojom populačných dát. Jeho nevýhodou je, že je dostupný iba pre európske FUA (funkčné mestské oblasti).
GEOSTAT populačný grid 1km2 2018 z Eurostatu je zdrojom dát o počte obyvateľov, dostupné takmer pre celú Európu

Software

Skripty boli naprogramované v jazyku Python verzia 3.7
Prostredím na úpravu kódu bol PyScripter verzia 3.6.4
Na spracovanie dát, testovanie skriptov, tvorbu užívateľského rozhrania a máp bol použitý ArcGIS Pro verzie 2.8.3 a 2.9.2

Dáta boli stiahnuté pre týchto 6 štátov a 10 miest, resp. ich FUA

Štáty

 • Slovensko
 • Česká republika
 • Rakúsko
 • Fínsko
 • Estónsko
 • Írsko

Mestá

 • Bratislava
 • Žilina
 • Olomouc
 • Brno
 • Salzburg
 • Turku
 • Oulu
 • Tallinn
 • Münster
 • Málaga

Postup práce.

Proces programovania

Pri programovaní skriptov boli využívané dva zdroje, ktoré pomáhali autorovi so syntaxou a vytváraním príkazov.
Dokumentácia geoprocessingových nástrojov a iných metód ArcGIS Pro v knižnici ArcPy od ESRI.
Tutoriál pre Python od W3schools.

Proces testovania

Skripty boli testované počas programovania na menšom objeme dát s rozličnými nastaveniami, aby sa overilo, či fungujú správne aj keď užívateľ zadá nesprávny vstup a pod.
Keď boli skripty hotové, boli všetky spustené na dátach pre územia vybraných štátov a miest.

Vývojový diagram

vývojový diagram