Analýza komplexní práce se současnými školními atlasy

Bakalářská práceZávěr

Cílem bakalářské práce je kartografická analýza současných školních atlasů. Mezi teoretické cíle patřila rešerše literatury věnující se kartografických vyjadřovacím prostředkům, druhům map a pracím zabývajícím se podobnou problematikou, ta je podrobně popsána v kapitole 2. Současně sem patří i porovnání současných školních atlasů a jejich kartografická analýza, detailnější popis se nachází v kapitole 3. Výsledkem kartografické analýzy bylo srovnání atlasů, zhodnocení vybraných prvků, porovnání jejich rozsahu a obsahu. Atlas Terra byl vyhodnocen jako více obsahově zaplněný, měl větší počet stran i map. Tento atlas je díky své barevné kompozici i velmi atraktivní, na druhou stranu kvůli velkému množství nadstavbových kompozičních prvků je v atlase méně prostoru pro mapy. V atlase Kartografie je zobrazen velký počet map na dvoustranách a mapové pole je rozděleno vazbou, což může některým uživatelům znesnadňovat práci. V tomto atlase je obsažen sice menší počet map, avšak atlas je sestaven tak, aby náplň map poskytovala dostatek informací k danému tématu. Toho je docíleno použitím více vyjadřovacích metod v jedné mapě. Toto vyhodnocení je detailněji popsáno v kapitole 3.3.

Praktické cíle byly realizovány metodami eye-tracking a dotazníkovým šetřením. Dotazník vyplnilo 200 respondentů a je podrobně pospán v kapitole 4.1. Z dotazníku bylo zjištěno, který atlas používají žáci, jak často s ním pracují, zda využili digitální atlas a také hodnocení čitelnosti map a diagramů podle žáků. Z dotazníkového šetření vyplynulo, že nejvíce dotázaných pracuje s atlasem Kartografie. A z celého dotazníkového šetření právě atlas Kartografie byl vyhodnocen jako přehlednější.

Eye-tracking experimenty proběhly dva, první byl statický a probíhal v eye-tracking laboratoři a druhý testoval komplexní práci s atlasy s pomocí eye-tracking brýlí. V prvním eye-tracking experimentu na statickém eye-trackeru 20 respondentů hledalo na dvanácti mapách řešení na zadané úlohy. Výsledkem bylo vyhodnocení správnosti jednotlivých úloh a jejich časová náročnost. V prví eye-tracking experimentu byl atlas Terra vyhodnocen jako přehlednější a čitelnější na základě správnosti odpovědí a rychlosti řešení jednotlivých otázek. Detailnější popis vyhodnocení tohoto testování se nachází v kapitole 4.2.

Druhého eye-tracking experimentu se zúčastnilo 12 respondentů a jeho předmětem bylo srovnání práce s oběma atlasy. Výsledkem tohoto testování bylo srovnání práce a rychlost řešení jednotlivých úloh v obou atlasech, zároveň i správnost jednotlivých úloh. V tomto experimentu byl atlas Kartografie zhodnocen jako vhodnější pro práci z hlediska rychlosti práce, správnosti a úplnosti odpovědí. U atlasu Terra se projevilo velké množství kompozičních nadstavbových prvků jako matoucí a zpomalující práci s atlasem jako celkem. Podrobněji byly výsledky druhého testování popsány v kapitole 4.3.

Výsledkem práce nemělo být určení lepšího atlasu, ale jejich srovnání a zhodnocení. Pokud se jednalo o práci s jednotlivými mapami byla práce s atlasem Terra rychlejší a správnější, naopak pokud se jednalo o práci s celým atlasem byla práce rychlejší a odpovědi správnější v atlase Kartografie. Je nutné podotknout, že většina respondentů ve škole využívala atlas Kartografie, čímž mohou být výsledky zkresleny.

Všechny jednotlivé cíle byly naplněny a v průběhu celé práce byly konzultovány. Jednotlivé výsledky těchto cílů byly zaznamenány do kapitoly 5.

O bakalářské práci byla v souladu se zadáním práce vytvořena webová stránka, která ve stručnosti informuje o obsahu práce. K práci byl vytvořen i grafický poster.