Analýza komplexní práce se současnými školními atlasy

Bakalářská práceMetody

Cílem bakalářské práce je zhodnocení školních atlasů. V první řadě bylo nutné vyhledat a prostudovat literaturu, týkající se řešené problematiky. Pro nastudování byla použita dostupná literatura zabývající se atlasy, druhy map, kartografickými vyjadřovacími prostředky a eye-tracking technologií. Pro bakalářskou práci byl sestaven dotazník a provedeny dva eye-tracking experimenty.

Použité metody

Dotazníkové šetření bylo použito pro zjištění preferencí žáků základních škol a studentů středních škol či gymnázií zejména v oblasti estetiky školních atlasů, a zároveň k určení preferovaného atlasu ve výuce. On-line dotazník byly vytvořen v Google Forms. Výhodou on-line dotazníku je to, že je zdarma, šíří se rychleji než klasický papírový dotazník, data jsou zadávána a získávána digitálně, díky tomu je lze přímo statisticky hodnotit (Benfield a Szlemeko, 2006).

První eye-tracking experiment byl proveden na statickém eye-trackeru, kde bylo 14 úloh sestavených ze sedmi map z každého atlasu. Eye-tracking experiment byl sestaven v programu SMI Experiment Center™ 3. 7. Účastníci experimentu u 12 úloh klikali do mapy a ve dvou úlohách psali hodnoty do formuláře, nebylo zde potřeba slovního komentáře od respondentů. Data z tohoto testování byla vyhodnocována v programu SMI BeGaze™. Veškeré metody použity pro vyhodnocení byly více popsány v kapitole 4.2. Fixace byly detekovány pomocí I-DT algoritmu s nastavením Dispersion = 50 px a minimální délky fixace 80 ms (Popelka, 2014).

Na druhý eye-tracking experiment byly použity eye-tracking brýle SMI Eye Tracking Glasses 2 a společně s metodou think-aloud, kde respondenti měli komentovat kroky, které provádějí a odpovídat na úlohy. Data byla prostřednictvím programu SMI BeGaze™ exportována v podobě textového dokumentu. Testování bylo podrobněji pospáno v kapitole 4.3.

Statistické zpracování probíhalo v programu RStudio a bylo provedeno prostřednictvím boxplotů neboli krabicových grafů.

Použitá data

Pro eye-tracking testování spojené s metodou think-aloud byly použity dva tištěné školní atlasy světa. Prvním byl Školní atlas světa od Kartografie Praha z roku 2017 a druhým byl Školní atlas dnešního světa od vydavatelství Terra z roku 2011. Pro experiment byly použity eye-tracking brýle SMI Eye Tracking Glasses 2, zapůjčené z Katedry obecné lingvistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Pro dotazníkové šetření a eye-experiment experiment na eyetrackeru byly použity mapy nacházející se ve zmíněných školních atlasech. Mapy ze školních atlasů byly staženy z jejich elektronických verzí, které byly zakoupeny nebo půjčeny od vedoucího této práce.

Použité programy

Dotazníkové šetření bylo sestaveno v Google Forms. Pro vytvoření stimulů pro eye-tracking testování byl využit program GIMP, ve kterém byly mapy upraveny na požadovanou velikost 1920 × 1200 px. Celý eye-tracking experiment byl vytvořen v programu SMI Experiment Center™. Experiment probíhal na Katedře geoinformatiky v Eye-tracking laboratoři na přístroji SMI RED 250. Vyhodnocení tohoto experimentu probíhalo v SMI BeGaze™. Pro druhý eye-tracking experiment byly použity eye-tracking brýle SMI Eye Tracking Glasses 2. Statistické vyhodnocení obou experimentů a dotazníkového šetření probíhalo v programu RStudio a v tabulkovém procesoru Microsoft Excel, kde proběhla také tvorba tabulek a grafů. Veškerá grafická práce a grafické úpravy byly provedeny v programu Adobe Illustrator.

Popis zpracování

Pro sestavení postupu bylo nutné vymezení jednotlivých dílčích teoretických i praktických cílů, které vedly k splnění hlavního cíle práce. Práce byla zahájena studiem odborné literatury týkající se dané problematiky a dalších zdrojů zabývajících se související problematikou. Důležitou součástí práce byl výběr atlasů a bylo tedy nutné projít několik současných školních atlasů.

Po vybrání atlasů a nastudování literatury byla vytvořena kartografická analýza školních atlasů a subjektivní hodnocení. Následně byl sestaven on-line dotazník, který byl konzultován s Mgr. Markétou Beitlovou. Tento dotazník se stal základem pro sestavení eye-tracking experimentů. Po sestavení dvou eye-tracking experimentů, byly tyto experimenty realizovány. První byl proveden statický eye-tracking experiment a po něm následovalo testování s eye-tracking brýlemi. Po ukončení obou testů byla data z nich vzniklé vyhodnocena. Na závěr každého testování vzniklo sepsání rozdílů dvou zkoumaných atlasů vycházející z výsledků experimentů.

Postup práce

V poslední fázi byl sepsán text, vytvořena webová stránka a nakonec poster.