Shrnutí celé práce

 

Hlavním cílem magisterské práce byla analýza a hodnocení vlivu popisu a písma v mapách na uživatelskou percepci kartografických děl. Pro realizaci práce byly stanoveny dílčí cíle, které byly naplněny následovně: rešerše literatury věnující se problematice popisu a písma byla provedena na začátku práce a její výstupy jsou popsány v kapitole 3 Písmo v mapách a 4 Popis v mapách. V těchto kapitolách je také popsána analýza používání fontů v mapách a popisu, čímž byl splněn druhý dílčí cíl práce.

V praktické části práce byly stanoveny dílčí cíle realizace on-line dotazníku pro zjištění preferencí uživatelů, realizace pilotního ET testování, stanovení hypotéz a příprava druhého ET testování, realizace hlavního ET testování a vyhodnocení zjištěných poznatků a návrh doporučení.

On-line dotazník pro zjištění preferencí uživatelů byl realizován prostřednictvím technologie GoogleForm a jeho výsledky jsou popsány v kapitole 6.2 Vyhodnocení on-line dotazníku. Souběžně byly vytvořeny ukázky pro realizaci pilotního ET testování, které vstupovaly do hodnocení uživatelské percepce. Výsledky jsou uvedeny v kapitole 5.1 a 5.2 Pilotní ET testování. Na základě získaných poznatků byly stanoveny hypotézy a proběhla příprava hlavního ET testování. Výsledky ověření hypotéz a výsledků hlavního ET testování jsou uvedeny v kapitole 5.3 Hlavní ET testování. Získané poznatky byly následně zpracovány do textové podoby práce a pro jejich možné využití byl proveden návrh doporučení k použití fontů pro popis v mapách.

Hlavní cíl práce analýza a hodnocení vlivu popisu a písma v mapách na uživatelskou percepci kartografických děl byl dosažen realizací výše uvedených dílčích cílů. Výsledky jsou uvedeny v kapitole 7 Výsledky.

Všechny použité obrázky a stimuly k testování jsou přiloženy k diplomové práci jako digitální příloha na DVD a současně jsou ve výše zmíněných kapitolách uvedeny nejdůležitější ukázky. Výsledky práce jsou prezentovány v textu diplomové práce a na webových stránkách, které jsou k dispozici na portálu Katedry geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. O vzniklých datových sadách byly vyhotoveny záznamy do metainformačního systému Katedry geoinformatiky.

Kontakty