Metody a postup zpracování

 

Použité metody

Vondráková (2014) ve své publikaci hovoří o analýze a rozboru aspektů mapové tvorby a popisuje zde možné metody výzkumu. V této práci byly použity objektivní i subjektivní metody, do kterých Vondráková zařazuje mimo jiné i dotazníkové šetření a experimenty s využitím technologie ET.

Podle Goldberga a Kotvala (1999) je ET objektivní metodou, jelikož není ovlivněna názorem sledované osoby. Výzkum může probíhat kvalitativně, tak i kvantitativně. Pomocí této technologie je možné hodnotit oblast uživatelských aspektů, jimiž jsou např. psychologické vnímaní a percepce různých metod kartografických vyjádření (Vondráková, 2012.


Použitá data

Pro vytvoření stimulů sloužících k ET testování byla použita polygonová vrstva okresů ČR ve formátu shapefile z Digitální vektorové geografické databáze České republiky ArcČR® 500. Pro účely dotazníkového šetření byly vytvořeny ukázky z atlasů různých zemí. Atlasy byly poskytnuty Katedrou geoinformatiky a ukázky byly pořízeny formou skenování. Ostatní data byla vytvořena v průběhu diplomové práce a jednalo se o výstupy z ET testování. Tyto data naměřil bezkontaktní eye-tracker SMI RED 250, který snímá pozici očí každých 8 ms a při vzorkovací frekvenci 250 Hz. Testování probíhalo v laboratoři na Katedře geoinformatiky.


Použité programy

Jako první byly v diplomové práci vytvářeny stimuly. Ty byly tvořeny v programovém prostřední ArcMap 10.2 od společnosti Esri a v programu Adobe Photoshop CS6 od vývojáře Adobe Systems. Každé fázi ET testování předcházelo nachystání testu v softwaru SMI Experiment CenterTM 3.1 od SMI. Výsledky byly zpracovány v softwaru SMI BeGazeTM a také v softwaru OGAMA. Statistické vyhodnocení ET testování probíhalo v programu R 3.2.0.

Ukázky pro dotazníkové šetření byly vyhotoveny v softwaru Piccasa 3.9, jehož distributorem je společnost Google. K vyhotovení online dotazníku byla použita technologie GoogleForm. Výsledky z dotazníkového šetření (tvorba grafů, matematické operace apod.) byly zpracovány v programu Microsoft Excel 2013 od výrobce Microsoft.


Diagram prezentující postup v diplomové práci.

postup_prace

Kontakty