Cíle práce

 

Hlavním cílem magisterské práce je analýza a hodnocení vlivu popisu a písma v mapách na uživatelskou percepci kartografických děl. Pro realizaci tohoto cíle bylo potřeba provést základní rešerši literatury věnující se problematice popisu a písma, a to především s důrazem na práce věnující se popisu v mapách. Na základě rešerše pak byla provedena analýza, jaké fonty jsou v mapách používány a jaká jsou jejich specifika. V teoretické části proto byly stanoveny následující dílčí cíle:

  1. rešerše literatury věnující se problematice popisu a písma
  2. analýza používání fontů v mapách a popisu

Na základě splněných teoretických cílů práce byly vybrány vhodné ukázky použití písma v mapovém popisu z již existujících mapových děl. Tyto ukázky vstupovaly především do internetového dotazníku s cílem zjištění uživatelských preferencí. V souladu se zjištěními byla vytvořena sadu vlastních ukázek pro potřeby ET testování. Toto testování mělo podle zadání probíhat minimálně ve dvou vlnách, kdy po prvním testování proběhlo vyhodnocení a návrh nových testovacích otázek tak, aby součástí druhého testování byly zapracované poznatky z testování prvního. V praktické části práce proto byly stanoveny následující dílčí cíle práce:

  1. realizace on-line dotazníku pro zjištění preferencí uživatelů
  2. realizace pilotního ET testování
  3. stanovení hypotéz a příprava druhého ET testování
  4. realizace hlavního ET testování
  5. vyhodnocení zjištěných poznatků a návrh doporučení

Realizace teoretických i praktických dílčích cílů práce vedou ke splnění hlavního cíle práce. V závěru práce je potřeba vyhotovit webové stránky a všechny formální náležitosti.

Kontakty