free html5 templates

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Optimalizace kartografických výstupů vybraných informačních systémů pro veřejnou hromadnou dopravu

Vítejte na webových stránkách k diplomové práci vypracované roku 2018 Bc. Davidem Novákem na
Univerzitě Palackého v Olomouci, katedře geoinformatiky. Vedoucím práce je prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

ZÁVĚR

Cílem této diplomové práce bylo vytvoření analýzy použití map v informačních systémech pro cestující ve veřejné hromadné dopravě se zaměřením na porovnání české a zahraniční tvorby a zjištění vlivu schematizace na vnímání území čtenářem s ohledem na zvýšení efektivity map. Tohoto cíle bylo dosaženo analýzou 80 sesbíraných schematických map, které byly klasifikovány podle schematizačních kritérií a použitých vyjadřovacích prostředků. Dále byla práce zaměřena na uživatelskou analýzu, kdy byl vytvořen eye-tracking experiment s použitím současných používaných map jako stimulů, z nichž 20 bylo určeno pro část s volným pozorováním a 15 v části s otázkami. Tato část se skládala z tří typů otázek, zaměřené na orientaci v mapě podle popisků, linií, bodů a celkovou orientaci v síti. Bylo provedeno testování s 15 respondenty, kterému předcházelo pilotní testování s 5 respondenty. Ze statistické analýzy provedeného experimentu byly zjištěny rozdíly v percepci map respondenty a problematické aspekty vyjadřovacích prostředků a jejich použití ve schematických mapách. Tyto jsou popsány v kapitole 4.2.3.
 Dále byly vytvořeny 3 dotazníky, z nichž jeden i v anglické verzi. Tyto dotazníky byly určeny k získání poznatků o uživatelském přístupu, autorském přístupu a přístupu dopravních organizací k mapám. Posledním krokem analýzy byl moderovaný rozhovor v ohniskové skupině s 5 respondenty. Výsledky těchto částí posloužily k vytvoření optimalizace mapové tvorby, která je prezentována ve formě návrhu procesu tvorby efektivní mapy v devíti krocích. Prakticky tento navržený postup posloužil k vytvoření prototypové mapy systému MHD v Olomouci.

© Bc. David Novák 2018