online web builder

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Optimalizace kartografických výstupů vybraných informačních systémů pro veřejnou hromadnou dopravu

Vítejte na webových stránkách k diplomové práci vypracované roku 2018 Bc. Davidem Novákem na
Univerzitě Palackého v Olomouci, katedře geoinformatiky. Vedoucím práce je prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

CÍLE PRÁCE

Cílem diplomové práce je provést analýzu použití map a kartografických produktů v různých (domácích i zahraničních) informačních systémech pro veřejnou hromadnou dopravu, vyhodnocení míry schematizace, vyjadřovacích prostředků a výtvarného stylu v nich použitých s ohledem na odhad zvýšení jejich efektivity a zjistit vliv schematizace na vnímání zobrazeného území s ohledem na zvýšení atraktivity cestování veřejnou hromadnou dopravou. Při řešení úkolu je použita metoda testování kognice a percepce čtenářů map metodami eye-tracking, moderovaným rozhovorem v ohniskových skupinách a dotazníkovým průzkumem. Důraz je kladen na propojení s praxí v Česku a definování reálných potřeb a používání map dopravci a organizátory.
Dílčími cíli jsou vytvoření sbírky map obsahující zástupce české i zahraniční tvorby, rešerše odborné literatury a dalších zdrojů, návrh a provedení analýzy sbírky map a syntéza získaných poznatků. Výstupem je optimalizace kartografických výstupů pro informační systémy pro cestující, návrh procesu tvorby efektivní mapy s definováním ideálních prvků výtvarného stylu, znakového klíče, míry schematizace. Bude vytvořen prototyp mapy.

© Bc. David Novák 2018