free css templates

DIPLOMOVÁ PRÁCE

Optimalizace kartografických výstupů vybraných informačních systémů pro veřejnou hromadnou dopravu

Vítejte na webových stránkách k diplomové práci vypracované roku 2018 Bc. Davidem Novákem na
Univerzitě Palackého v Olomouci, katedře geoinformatiky. Vedoucím práce je prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc.

POUŽITÉ METODY A POSTUPY

V této diplomové práci byla použita metoda klasifikace a kartografické analýzy provedené na sbírce 80 schematických map. Multikriteriální analýza je navržena specificky pro cíle této práce, přičemž se opírá o rešerši metod použitých v jiných pracích, zejména podle Allarda (2009). Dále jsou použity metody kognitivní kartografie k testování uživatelských aspektů mapy, konkrétně eye-tracking experiment a dále moderované interview metodou ohniskových skupin. Byl proveden také dotazníkový průzkum uživatelů map, majitelů a autorů.
Tyto analytické metody byly aplikovány ve výsledné syntéze poznatků a návrhu optimalizace schematických map a procesu tvorby efektivní mapy, což je prezentováno na prototypu mapy.

Použitá data
Hlavním datovým vstupem do této práce je sbírka schematických map v různých grafických formátech. Tyto mapy byly získány z veřejně dostupných zdrojů, zejména webových prezentací samotných dopravců. Reprodukce těchto map jsou použity výhradně pro výzkumné účely této práce. Další data vznikla již jako výstupy této práce, jsou jimi naměřená data pohybu očí a odpovědí respondentů při eye-tracking experimentu a z nich dále vypočítané metriky, data získané od respondentů v dotazníkovém průzkumu a data od účastníků skupinového výzkumu metodou ohniskových skupin. Tato data jsou s ohledem na ochranu osobních údajů účastníků anonymní.
Použité programy
Při výběru programů použitých v tvorbě této práce byl kladen důraz na co největší zapojení programů šířených pod open-source licencí. Tím lze dokázat, že výsledků této práce lze dosáhnout i s malými finančními prostředky, např. při tvorbě kvalitní schematické mapy.
Eye-tracking experiment byl vytvořen v SMI Experiment Center, zpracován pomocí SMI BeGaze a analyzován v programu OGAMA, RStudio a Microsoft Excel 2013. Další analýza proběhla také z video záznamu experimentu, který byl analyzován pomocí multimediálního přehrávače VLC Media Player, stejně byl analyzován i záznam interview ohniskových skupin. Stimuly byly připraveny a editovány v programu IrfanView, tento editor byl použit i pro editaci obrázků vložených do textové zprávy práce. Tvorba prototypové mapy a posteru proběhla ve vektorovém grafickém editoru Inkscape, příprava dat proběhla také pomocí QGIS Desktop 2.8.1.
Dále byly použity online nástroje SMI2OGAMA pro transformaci eye-tracking dat, PDF To PNG pro transformaci PDF souborů, Draw.io pro tvorbu vývojového diagramu, Google Forms a Google Sheets pro vytvoření a analýzu dotazníků, další nástroje Google pro uchování dat, správu dokumentů, vytvoření kalendáře eye-trackingového experimentu, apod.
Programy použité pro sepsání textu a následný tisk byly Microsoft Word 2013, tvorba a správa tabulek probíhala v programu Microsoft Excel 2013, oba pod studentskou licencí pro studenty Univerzity Palackého v Olomouci.
Postup zpracování
Metodické zpracování práce vychází z obecně používaných postupů. Po zadání práce následovalo vymezení hlavních cílů práce se stanovením prvního harmonogramu práce. Jednotlivé kroky výsledného postupu zpracování jsou znázorněny ve vývojovém diagramu

Mobirise

© Bc. David Novák 2018