build your own website

HODNOTENIE INFOGRAFIKY POMOCOU EYE-TRACKING

Diplomová práca

Vitajte na webových stánkach k diplomovej práci Bc. Jakuba Koníčka.

Táto stránka vznikla na základe vypracovania diplomovej práce s názvom "Hodnotenie infografiky pomocou eye.tracking"

Prácu vypracoval Bc. Jakub Koníček pod vedením Mgr. Stanislava Popelku, Ph.D. v školskom roku 2017/2018 na Katedre Geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci. 

ÚVOD

Stručný úvod k diplomovej práci

V súčasnosti žijeme bez najmenších pochýb v informačnej dobe, kde nielen ľudia či prístroje produkujú viac dát a informácií ako kedykoľvek predtým v našej histórii. Približne sa dá denný objem dát vyjadriť ako keby 174-om plne textom zaplneným novinám, z ktorých by každé pozostávali z 85-tich strán. Tento objem je v porovnaní s dobou z pred 30 rokov viac než štvornásobný (Krum, 2013). Ak by sme sa venovali len dátam spracovaných najpoužívanejším internetovým vyhľadávačom – Google, denne je v roku tento obnos väčší než 4000 petabajtov (skrátene PB), pričom len nedávno – v roku 2008, sa toto číslo pohybovalo na úrovni 24 PB za deň (Circo Visual Networking Index, 2017 ). S týmto zvyšujúcim sa počtom komplexne všetkých informácií sa taktiež zvyšuje aj počet tých, ktoré je potrebné určitým spôsobom publikovať pre potreby odbornej či laickej verejnosti.

 Existuje hneď niekoľko spôsobov ako dáta prezentovať, resp. publikovať – textovým popisom, tabuľkami, grafmi, diagramami, mapami a i. Je viacerými odbornými štúdiami preukázané, že ľudia oveľa lepšie a rýchlejšie porozumejú informáciám vyjadreným grafickým spôsobom. Aj z toho dôvodu existuje priamoúmerný vzťah medzi značným nárastom informácií a enormným nárastom využívania infografík, ako prostriedku jednoduchej a zároveň veľmi efektívnej formy ich prezentácie čitateľom.

 Práve infografika je hlavným predmetom skúmania tejto práce. Aj keď sa jedná v súčasnosti o populárny prostriedok predávania informácií, existuje len veľmi obmedzené množstvo odborných prác a výskumov, ktoré by sa touto problematikou bližšie zaoberali. Neexistuje žiadna oficiálna definícia tohto pojmu, neboli presne a logicky vyčlenené základne typy infografík, a taktiež sa nikto v plnej miere nevenoval zisťovaniu ich konkrétnemu kognitívnemu vplyvu na čitateľov.

 Preto cieľom tejto práce je podať odpovede na vyššie spomenuté nevyjasnené otázky vytvorením jasnej a logickej typizácie spolu s výstižnými definíciami. Hlavnou časťou práce bude eye-tracking testovanie vyčlenených typov infografík za účelom zistenia faktov, ako vlastne ľudia infografiky čítajú, ako im rozumejú, a ktoré z nich sú tými najvhodnejšími k používaniu. Na základe týchto výsledkov bude možné zostaviť infografickú brožúru Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci s použitím poznatkov získaných z praktického testovania, ktorá by mohla pomôcť ku kvalitnejšej propagácii našej Alma Mater.  

© Bc. Jakub Koníček | Katedra geoinformatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci | 2018