drag and drop web maker

Výsledky práce

Predstavenie a praktická ukážka naplnenia hlavných cieľov diplomovej práce.

Typizácia infografík
Ideálna infografika
Infografická brožúra

Typizácia infografík

Ako demonštrujú uvedené delenia, aj po značnej generalizácii typov infografík, stále sa jedná o pomerne veľký počet kategórií. Preto sme sa v práci rozhodli vytvoriť delenie, do ktorého by zapadali všeobecné formy infografiky. Jedná sa o 4 typy, do ktorých je možné zaradiť takmer akúkoľvek infografiku na základe toho, ako je daná informácia vizualizovaná, resp. ktoré komponenty a druh dátových vizualizácií v nich prevláda. Podobné delenie vo svojich dielach rešpektujú aj vybraní odborníci ako Smiciklas (2012), Siricharoen (2013 ) alebo Kraus (2012 ).

Jedná sa o nasledujúce typy: 

1. Štatisticko-analytické – zamerané na vizualizáciu štatistických dát. Z komponentov prevládajú hlavne diagramy, grafy, tabuľky alebo zoznamy rôznych typov dopĺňané popiskami.
2. Časovo orientované – prevládajúcou témou je informácia, ktorá sa menila v čase, reprezentovaná časovou osou doplnenou väčšinou o tematické obrázky alebo popisky.
3. Geograficky orientované – ústredným komponentom tohto typu je mapa. Vizualizuje rôznymi metódami informáciu vzťahujúcu sa k danej polohe či polohám. Je možné k nim priradzovať ďalšie druhy komponent ako grafy, obrázky, diagramy, šípky alebo iné.
4. Procesne zamerané – vývojové infografiky demonštrujúce priebeh určitého procesu ľubovoľnej tematiky. Častokrát využíva ilustračných obrázkov a širokej škály geometrických prvkov ku zvýšeniu celkovej názornosti.

Ideálna infografika

Hneď v úvode je potrebné jasne definovať, čo to vlastne ideálna a hlavne úspešná infografika je. Ako vyplýva z množstva definícií uvedených v teoretickej časti práce, cieľom infografických vizualizácií je jednoducho, vecne a názorne zobrazovať dáta rôzneho druhu. Preto za úspešne koncipovanú infografiku je možné považovať takú, ktorú čitateľ dokáže v čo najkratšom čase pochopiť, interpretovať a informáciu v nej si ľahko zapamätá.


Zjednodušene, ideálna infografika by sa mala páčiť a zároveň poučiť. K tomu je potrebné dodržať niekoľko faktorov, ktoré sú dôležité pri jej samotnom zostavovaní. Najväčší dôraz, vzhľadom k nadobudnutým poznatkom, je potrebné dávať na práve tie, ktoré sú uvedené a okomentované v nasledujúcich odstavcoch. Sú zoradené podľa dôležitosti z užívateľského pohľadu, ktoré vychádza predovšetkým z interview uskutočneného v rámci praktického testovania.  


Nápaditosť 

 Z užívateľského hľadiska je potrebné v prvom rade čitateľa prinútiť, aby sa infografikou vôbec zaoberal, všimol si ju. Preto je viac než vhodné do nej implementovať niekoľko výrazných netradičných či zaujímavých dátových vizualizácií, prvkov alebo obrázkov, ktoré sa týkajú zobrazovanej problematiky a zapadajú do kontextu celej vizualizácie. Ich zvýraznenie môže byť formou zmenenej veľkosti alebo výraznejšej farby oproti ostatným prvkom. Prípadne je možné využiť krátky a výrazný popis väčším formátovaným fontom. Takýchto dominantných prvkov celá infografika môže obsahovať len niekoľko – maximálne 2 až 3, aby nebola narušená celková kompozícia diela.


Jednoduchosť

Podľa súčasných trendov nielen grafického dizajnu, je pri tvorbe infografík a dátových vizualizácií v nich obsiahnutých viac než potrebné držať sa pravidla „v jednoduchosti je krása“. Názorným a ľahko čitateľným vizualizáciám, grafom, diagramom a pod. bez zbytočne veľkého objemu doplnkového textu. Bežný užívateľ infografík očakáva, že mu bude predávaná informácia ľahko a rýchlo predaná bez potreby jej hlbšieho analyzovania.


Vizuálna rovnováha

Všetky grafické elementy pôsobia na užívateľa oveľa prijateľnejšie, ak sú ich proporcie, veľkosť a rozmiestnenie v rovnováhe. Neupravený a nevyvážený dizajn infografiky pôsobí chaoticky, a môže vyvolať u čitateľa nežiadúci pocit neporozumenia problematike a vzťahom medzi jednotlivými prvkami. Podstatné je dbať na správnu presnosť údajov a tvarov spolu s ich vhodnými proporciami a orientáciou vzhľadom k celej kompozícii. Nevyhnutné je z hľadiska estetickej stránky dodržiavať jednotný vizuálny štýl celej infografiky.


Vhodná téma

Odhliadnuc od vizuálnej stránky infografiky je veľmi podstatné dbať na výber zobrazovanej problematiky. Samozrejme, hlavne u odborných prác nie je vždy možné zaistiť, že téma bude zaujímavá pre všetkých užívateľov. Jej podanie vždy závisí od skupiny užívateľov, ktorým je určená. Každú tematiku je však možné atraktívne sprostredkovať doplnením vhodných vizuálnych prvkov alebo prípadne mierne vtipnou kombináciou a spojením so súčasne populárnymi témami.


Dôraz na čitateľa

Podľa Kruma (2013) by mal autor infografiky dbať na pravidlo „pravidla piatich sekúnd“ počas, ktorých čitateľ dokáže informácií obecne porozumieť a jednoducho ju interpretovať. V spojitosti k predošlým bodom je z užívateľského hľadiska nesmierne dôležité, aby sa infografika týkala jednej ústrednej témy. Informáciu je nutné vizualizovať podľa toho, pre akú skupinu užívateľov je výsledná infografika určená. Nie je zámerom vizualizovať informácie prehnane jednoducho, čo by mohlo používateľa podceniť, ale vhodne odhadnúť. Odporúčaním je preto vopred preštudovať niekoľko už vytvorených výstupov pre danú skupinu užívateľov.


Integrácia textu a grafických elementov

Aj na základe eye-tracking testovania bolo dokázané, že najvhodnejšou formou prezentácie informácií je kombinácia vhodnej grafiky a doplnkového popisného textu. Oba tieto prvky by mali byť vo vzájomnom súlade a dopĺňať sa. Grafiky užívateľa zaujmú, preberie z nich hrubé povedomie o problematike a vo väčšine si v krátkom textovom opise túto znalosť utvrdí. Opäť je potrebné dbať na jednoduchosť, výstižnosť a vizuálnu rovnováhu nielen medzi vzájomne priamo prepojenými prvkami.  

Dôveryhodnosť

Možnosť overenia dôveryhodnosť vizualizovaných informácií je častým nedostatkom širokej škály nielen dátových vizualizácií, infografík, máp a pod. Neuvedenie relevantného zdroja použitých dát je chybou. Rozhodne častokrát znižuje atraktivitu a relevanciu infografiky hlavne u odbornej verejnosti. Mimo to, porušovanie autorského zákona je v súčasnosti viac než aktuálnou témou.


Pridaná hodnota

Posledným, ale nie určite najmenej podstatným bodom pri tvorbe infografík, je doplnenie celého konceptu vizualizácie a niečo netypické – niečo extra, čo ju bude výraznejšie odlišovať od ostatných podobných výstupov. Nie je možné presne definovať o čo presne by sa malo jednať. Príkladom, pridaná hodnota infografickej brožúry vytvorenej v tejto práci je rozhodne uskutočnené eye-tracking testovanie, ktorému boli podrobené infografiky a taktiež netradičné témy, ktoré sú v nej vizualizované. Voľba pridanej hodnoty je plne v kompetencii autora. Rozhodne je v jeho záujme vytvoriť niečo výnimočné, pokiaľ chce vytvoriť úspešnú a konkurencie-schopnú infografiku.

Infografická brožúra

K úspešnému naplneniu vytýčených cieľov práce je potrebné všetky nadobudnuté znalosti a získané výstupy využiť, a tým vytvoriť prakticky použiteľný produkt. Týmto výstupom je už niekoľkokrát spomínaná infografická brožúra propagujúca Prírodovedeckú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. Dostupná je v tlačenej aj elektronickej podobe v prílohách tejto práce. Takisto, vďaka projektovej súťaži s názvom „Hýčkejte svoj Přírodu“ bude možné po vydaní tejto práce brožúru reálne distribuovať nielen medzi potenciálnych záujemcov o štúdium na fakulte alebo univerzite ale i mimo nej pre širokú verejnosť.


Ako boli vlastne aplikované výsledky diplomovej práce aplikované do tejto brožúry? V najväčšej miere sa jedná o priame použitie najlepšie hodnotených infografík vytvorených primárne pre eye-tracking testovanie. Neboli využité všetky vytvorené infografiky ale iba tie, ktoré spadali do konceptu brožúry. Tým bolo postupne a hlavne zaujímavo predstaviť Univerzitu Palackého, Prírodovedeckú fakultu z hľadiska histórie, súčasného stavu a taktiež blízkej budúcnosti. Ďalej bolo zámerom predstaviť možnosti štúdia, študentský život a jeho benefity vecnou ale zároveň vtipnou formou. Samozrejme, nebolo možné opomenúť základné geografické vymedzenie zázemia fakulty a študentov.  


Všetky spomínané informácie vyjadrené infografikami boli usporiadané do dejovej štruktúry tak, aby na seba logicky nadväzovali. Celá brožúra má skladaciu rozmerami odpovedajúcu ostatným propagačným materiálom Prf UP, ktorej zámerom je umocniť dojem previazanosti celého procesu nástupu na fakultu a univerzity samotnej. Tento dojem a posolstvo brožúry umocňuje jednotný vizuálny štýl rešpektujúci pravidlá Univerzity Palackého a názov brožúry znejúci „Jak na Přírodu?“.  


Obsiahnuté infografiky boli náležite upravené podľa vyčlenených faktorov dôležitých pre koncipovanie ideálnych infografík s vysokou výpovednou hodnotou, bližšie predstavených v predchádzajúcej kapitole. Okrem toho bolo potrebné doplniť niekoľko sprievodných strán umocňujúcich koncept plnohodnotného propagačného materiálu, samozrejme vytvoreného s ohľadom zachovania vizuálnej jednoty. Jednalo sa o strany úvodu a stručného predstavenia Univerzity Palackého spolu s Prírodovedeckou fakultou, ktoré sú neodmysliteľnou časťou každého univerzitného propagačného materiálu. Nakoľko sa jedná o materiál, ktorý bude využívaný pre komerčné účely, musela byť taktiež pridaná strana venovaná využitým zdrojom pri jej tvorbe. Celý koncept musel byť samozrejme doplnený o titulnú a záverečnú obalovú stranu.  


Konkrétna aplikácia výstupov do prebiehala formou re-editácie kompozície a prvkov vybraných infografík podľa toho, ako veľmi sa približovali konceptu ideálnej infografiky. Nakoľko sa jedná o materiál, ktorý musí jasne sprostredkovávať určitý objem informácií, niektoré z faktorov nemohli byť aplikovanej v plnej miere. S akou úspešnosťou sa to podarilo, bude možné konštatovať až po distribuovaní brožúry medzi jej užívateľov. Vlastný názor si je možné utvoriť jej prelistovaním, prípadne prehliadnutím v elektronickej podobe. Autor práce viac než ocení všetky vecné komentáre alebo pripomienky, ktoré je možné odoslať pomocou kontaktného formulára dostupného na webových stránkach diplomovej práce.  

© Bc. Jakub Koníček | Katedra geoinformatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci | 2018