mobile website builder app

Ciele práce

Aké boli ciele práce a aké výsledky poskytuje? Aj to všetko je zhrnuté na tejto stránke.

Hlavným cieľom práce je podrobne opísať, typizovať a ohodnotiť vyčlenené typy infografík z viacerých uhlov pohľadu, vďaka čomu bude možné podať odpovede na doposiaľ nejasné otázky týkajúce sa tejto problematiky. 

Samotná práca tiež dokladá odpovede hneď na niekoľko ďalších stanovených cieľov. Tým prvým je vytvorenie teoretickej časti, ktorá sa bližšie venuje hlavným míľnikom v historickom vývoji vizualizácie dát, metódam v súčasnosti najviac používaných a hlavne konkrétnej typizácii samotných infografík 

V nasledujúcej, praktickej časti, je cieľom prakticky otestovať vnímanie a porozumenie čitateľov, resp. užívateľov jednotlivých typov infografík pomocou eye-tracking technológie s využitím dvoch odlišných prístrojov. Pre samotné testy budú prizvaní zástupcovia odbornej a taktiež laickej verejnosti, vďaka čomu bude možné maximalizovať objektivitu získaných výstupov.  

Výsledky práce, vďaka zosumarizovaniu všetkých testov, pomôžu splniť hlavný cieľ, ktorým je konkrétne ohodnotenie jednotlivých typov infografík a vyčlenenie tých pre užívateľov najvhodnejších. Získané konkrétne výsledky budú použité pri tvorbe infografickej brožúry Univerzity Palackého v Olomouci ako praktickej aplikácie výstupov práce, ktorá by mohla byť všeobecne prospešným produktom nielen pri propagácii samotnej univerzity ale aj problematiky infografiky.  

Konkrétne závery a hodnotenia bude možné konštatovať z vytvorených tabuliek, grafov a iných doplňujúcich vizualizácií a sumarizácií výsledkov testovaní. 

© Bc. Jakub Koníček | Katedra geoinformatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci | 2018