make own website

Záver

Konečné zhrnutie celej práce.

Táto diplomová práca bola zameraná na komplexné ohodnotenie špecificky vyčlenených typov infografík pomocou eye-tracking technológie. Uskutočniteľné to bolo možné na základe praktických testovaní autorom vytvorených infografík v prostredí špecializovaného eye-tracking laboratória vybaveného profesionálnym trackerom SMI RED 250 ale taktiež prostredníctvom terénneho testovania pomocou mobilného eye-tracking zariadenia EyeTribe.

Pred samotnou realizáciou testovaní bolo potrebné podrobne preštudovať odbornú literatúru k získaniu nutných teoretických základov ohľadom danej problematiky. Podstatným faktorom bolo získať prehľad o súčasných trendoch grafického dizajnu a tým získať povedomie aktuálnej infografickej tvorbe. Všetky spomenuté úkony viedli k vypracovaniu teoretickej časti práce, ktorej zámerom je stručne a výstižne predstaviť infografiky z hľadiska historického vývoja, súčasného využitia alebo ich metód tvorby. Hlavným cieľom teoretickej časti bolo vyčleniť unikátnu typizáciu infografík, ktorej doposiaľ nebola zjednotená. Na základe všetkých získaných znalostí boli vytýčené štyri základe typy: Procesne zamerané, Geograficky orientované, Štatisticky zamerané a Časovo orientované. Uvedená typológia najlepšie zodpovedá škále súčasne využívaných infografických výstupov a je vhodným prienikom medzi typmi vyčleňovanými ostatnými autormi.  

Pre potreby eye-tracking bolo nutné vytvoriť reprezentatívne exempláre z každého typu infografiky, aby na nich mohli byť vyčlenené vplývajúce faktory a na základe toho koncipovať špecifické hodnotenie každej z nich. Celkovo bolo autorom práce vytvorených 22 infografík. Prvých 7 bolo tematicky zameraných na problematiku textilného priemyslu vo svete. Motiváciou k ich tvorbe bolo overenie praktických zručností autora a rovnako aj získanie prvej spätnej väzby od ich čitateľov. Všetky sú súčasťou infografickej brožúry s názvom „Kouzelný svět textilu“, ktorá je dostupná ako súčasť expozície v interaktívnom múzeu vedy Univerzity Palackého – Pevnost Poznání.  

Ostatných 15 infografík vstupovalo ako stimuli do špecificky navrhnutého eye-tracking testu, ktorý pozostával z dvoch častí: Freeview - voľnej prehliadky, a Questions – tematicky zameraných otázok ku každej z nich. Infografiky boli tvorené tak, aby z každého typu boli vytvorené aspoň dve varianty líšiace sa faktormi ako miera náplne, forma vyjadrovacích prostriedkov, počty a variaty obsiahnutých grafických prvkov alebo druh celkovej kompozície. Tematicky boli tieto infografiky zamerané na problematiku štúdia na vysokej škole a vychádzali najmä z neverejných dát získaných priamo zo študijného oddelenia Prírodeovedeckej fakulty Univerzity Palackého alebo z voľne dostupných štatistických zdrojov. Testovania sa zúčastnilo 72 respondentov rôznych vekových, profesných a vzdelanostných kategórií čoho bolo dosiahnuté spomínaným testovaním nielen v eye-tracking laboratóriu na Katedre geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci, ale taktiež mimo nej počas terénneho testovania. Celé testovanie bolo vždy doplnené o krátke interview k získaniu čo najosobnejšiemu názoru respondenta.  

Výsledkami práce sú okrem špecificky vyčlenenej typizácie infografík hlavne v teoretickej časti práce ich praktické ohodnotenie na základe získaných údajov z eye-tracking testovania. Ku každému typu boli vyčlenené odporúčania ale aj varovania užitočné k ich praktickému koncipovaniu v budúcnosti. Stručne zhŕňajúc, ideálne je v pri infografickej tvorbe prezentovať informácie pomocou rôznych typov jednoduchých dátových vizualizácií vhodne doplnených o stručný text, ktorý ich danú informáciu buď rozvádza alebo popisuje. Celú kompozíciu je vhodné dopĺňať o tematické obrázky prípadne v súčasnosti veľmi využívané vektorové grafiky, ktoré sa priamo týkajú zobrazovanej problematiky a užívateľa podvedome zaujmú. Celý dizajn infografík by sa mal niesť v duchu minimalizmu.

 Získané hodnotiace výstupy boli prakticky aplikované do infografickej brožúry s názvom „Jak na Přírodu?“. Pozostáva s vybraných infografík z praktickej časti práce upravených podľa preferencií užívateľov zistených z predošlých testovaní. Brožúra vecne reprezentuje všetky výstupy tejto práce a bude slúžiť ako propagačný materiál Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci vo forme tlačenej aj elektronickej.    

© Bc. Jakub Koníček | Katedra geoinformatiky, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci | 2018