Závěr

Hlavním cílem magisterské práce byla analýza vlivu kartografického stylu na percepci automap. Tento cíl byl naplněn realizací dvou experimentů pomocí technologie eye-tracking a online dotazníkovým šetřením, které podrobili automapy testování uživatelské percepce. Nedílnou součástí práce byla rešerše literatury s důrazem na hodnocení kartografického stylu a jeho aspektů, percepci map a zároveň problematiku a analýzu automap nakladatelství Kartografie PRAHA, a. s.

Předmětem prvního testování se staly dva autoatlasy vydané nakladatelstvím Kartografie PRAHA, a. s. v letech 1994 a 2013, které zastupovaly dva odlišné kartografické styly. Zároveň byla pro tento výzkum stanovena hypotéza, že autoatlas staršího ročníku je lépe čitelný než autoatlas novější. V konkrétním případě při vyhledávání trasy a určitých prvků byla zjištěna rozdílná percepce mezi dvěma autoatlasy. Vyšší hodnoty byly zjištěny na naměřených hodnotách u nových automap. Na základě vyhodnocení prvního testování byly navrženy změny na úpravu otázek a map, které byly podrobeny druhému testování, jehož cílem bylo zhodnotit dle vybraných metrik efektivitu provedených změn. V druhém experimentu byly navrženy změny na úpravu barvy lesa, barvy komunikací a vybraných bodových znaků. Úprava map proběhla ve spolupráci s nakladatelstvím Kartografie PRAHA, a. s. Rozdílná percepce byla detekována při změně barvy komunikací.

Na závěr byly výsledky vyhodnocení analýzy autoatlasů dvou eye-tracking experimentů a doplňkového dotazníkového šetření shrnuty do souboru obecných doporučení pro další produkci automap a poskytnuty nakladatelství Kartografie PRAHA, a. s.

© Stanislava Drahošová 2015

sta.drahosova@gmail.com

Vedoucí práce:

RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.