Cíle práce

Hlavním cílem diplomové práce je analýza vlivu kartografického stylu na percepci automap. Mezi vytyčené dílčí cíle, jejichž pomocí dojde k naplnění hlavního cíle diplomové práce, patří vytvoření prvního experimentu, tedy návrh testovacích otázek z map vybraných autoatlasů, na kterých bude ověřena uživatelská percepce pomocí technologie eye-tracking. Na základě vyhodnocení tohoto testování pak budou navrženy změny se snahou o zefektivnění uživatelské percepce, které budou provedeny ve spolupráci s Kartografií PRAHA, a. s. na aktuálních vydáních map. Následně bude otestována efektivita těchto změn stejnou technologií během druhého experimentu. Nedílnou součástí práce bude na základě zhodnocení celého výzkumu vytvořit návrh na změny a obecná doporučení pro další tvorbu automap, které budou navrženy tak, aby umožnily co nejefektivnější transfer informací k uživateli.

V teoretické části bude provedena rešerše literatury s důrazem na analýzu kartografického stylu, percepce map a vydavatelské činnosti Kartografie PRAHA, a. s. Zároveň bude v rámci této části provedeno hodnocení aspektů kartografického stylu a jejich vlivu na percepci automap.

Výsledky práce usnadní producentům vytvářet popř. upravit současné automapy tak, aby při jejich užívání docházelo k efektivní komunikaci mezi uživatelem a mapou.

© Stanislava Drahošová 2015

sta.drahosova@gmail.com

Vedoucí práce:

RNDr. Alena Vondráková, Ph.D.