Závěr bakalářké práce

Bakalářská práce čerpala inspiraci v metodice Directorate–General for Regional and Urban Policy Evropské komise. Práce obsahovala obsáhlou praktickou část, která spočívala ve zpracování (1) dat o frekvenci veřejné dopravy a lokalizaci zastávek, (2) dat silniční sítě, potřebné pro síťovou analýzu a (3) dat o počtu a distribuci obyvatel.Hlavním cílem byla klasifikace obcí Moravskoslezského a Olomouckého kraje již zmíněnou metodikou, která musela být upravena na specifické lokální podmínky.

Hlavním výsledkem práce bylo vytvoření klasifikace převážně venkovských obcí v rámci Moravskoslezského a Olomouckého kraje z hlediska dostupnosti veřejné meziměstské autobusové dopravy. V rámci této klasifikace bylo vymezeno 7 typů obcí. Tyto typy byly vymezeny na základě porovnání podílu obyvatel v jednotlivých obslužných frekvencích. Obslužná frekvence byla v rámci práce definována jako průměrný počet odjezdů autobusů VLD za hodinu (nízká, střední, vysoká, velmi vysoká, popř. mimo dosah). Jednotlivé typy byly natolik odlišné, že je bylo možné výstižně pojmenovat, a to na základě dominantní frekvence v daném typu. Práce rovněž umožnila následné řazení obcí v rámci typu od nejlepších po nejhorší. Kromě prostorových souvislostí byly zkoumány i statistické souvislosti. Mezi ně například patřila dominantní velikost obce v rámci typu, počet obcí v daném typu, popřípadě mediánová velikost obce. Primární cíl práce lze považovat za splněný.

Dostupnost dopravy byla také zkoumána z hlediska časové dostupnosti zastávek z adresních bodů. Zde jako parametr vystupovala 5minutová docházková vzdálenost rychlostí 5 km/h (417 m) k zastávkám VLD. Na základě tohoto parametru byly vypočítány obslužné zóny okolo zastávek, které byly následně zkombinovány s adresními body. Výsledným ukazatelem v rámci obcí byl počet obyvatel bez zastávky VLD do 5 minut na 100 obyvatel obce. Tento relativní ukazatel umožnil porovnání obcí v rámci zájmového území. Bylo možné konstatovat, že obce v zájmovém území Olomouckého kraje měly lepší časovou dostupnost k zastávkám VLD než obce Moravskoslezského kraje a to o 9 %.

Kontakt

Autor práce: Pavel Novák
pavelnovak1996@email.czVedoucí práce: doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
zdena.dobesova@upol.cz