Zadání bakalářké práce

Hlavním cílem práce je vyhodnotit obce Moravskoslezského a Olomouckého kraje podle dopravní dostupnosti veřejnou autobusovou dopravou indikátorem, který navrhl Directorate-General for Regional and Urban Policy Evropské komise. Dopravní dostupnost je počítána na základě jízdních řádů, které jsou konvertovány do formátu GTFS (General Transit Feed Specification). Dopravní dostupnost je počítána na základě četnosti odjezdů ze zastávek a síťových analýz obslužných území. Na základě těchto výsledků je provedena typizace obcí dle dopravní dostupnosti autobusy. Tyto typy jsou následně statistiky a vizuálně zpracovány do map, grafů apod.

Oproti původnímu cíli práce, který pracoval s myšlenkou porovnání pracovních dnů a víkendů, se práce dále zabírá pouze pracovními dny, a to z důvodu docílení co možná nejlepší porovnatelnosti výsledků. Samotná metodika nedoporučuje porovnávání jiných dnů než pracovních (víkendy, svátky).

Práce je zaměřena na autobusy meziměstské linkové dopravy a nepracuje s autobusy MHD (městská hromadná doprava). Z tohoto důvodu nejsou hodnoceny obce, jejichž obslužnost je řešena kombinací VLD (veřejná linková doprava) a MHD. Zájmovým územím práce je tedy převážně venkov výše zmíněných krajů. Výsledky práce umožňují vzájemné porovnání obcí a do jisté míry i jejich řazení od nejlepších po nejhorší v rámci jejich typů.

Hlavním přínosem práce je možnost rozdělení zájmového území na jednotlivé typy a následné porovnání jednotlivých obcí v rámci (1) dostupnosti zastávek a potom hlavně (2) v rámci frekvence odjezdů. Práce si neklade za cíl komplexní zhodnocení poskytované veřejné dopravy, což už lze považovat za velmi obsáhnou problematikou.

Kontakt

Autor práce: Pavel Novák
pavelnovak1996@email.czVedoucí práce: doc. Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.
zdena.dobesova@upol.cz