Závěr

Cílem této bakalářské práce bylo vytvoření hodnocení grafické notace GRASS GIS komponenty Graphical Modeler pro vizuální programování pomocí principů fyzické notace pro kognitivně efektivní notace podle Daniela Moodyho a praktického testování komponenty metodou eye-tracking. Byla vytvořena rešerše grafické notace, v níž jsou popsány používané symboly a jejich funkce. Grafická notace byla dále v textové podobě v kapitole 4 zhodnocena podle devíti používaných principů. Rozpory s principy jsou shrnuty a popsány v doporučeních na změnu notace a jsou uvedeny praktické příklady nedostatků a jejich možných odstranění.

Podle výsledků hodnocení a nalezených nedostatků byly vytvořeny návrhy diagramů pro provedení eye-tracking testování reflektující tyto nedostatky. Diagramy byly použity ve dvou eye-tracking experimentech ve verzích pro testování v laboratoři katedry geoinformatiky v programu SMI BeGaze a s eye-trackerem SMI RED 250 a ve verzi pro testování s eye-trackerem Eye Tribe v programu OGAMA. Tyto experimenty obsahovaly 33 stimulů v částech bez otázek a s otázkami. Bylo otestováno celkem 26 respondentů z řad studentů UP a ČVUT seznámených s grafickou notací komponenty. Na výsledcích testování byla provedena identifikace fixací, statistická analýza a následně byly porovnány s principy fyzických notací. Součástí testování bylo i závěrečné vyplnění dotazníku s osmi otázkami. Výsledky práce jsou shrnuty na stránce Výsledky. Tato práce nabízí konstruktivní kritický pohled na GRASS GIS Graphical Modeler podložený provedeným eye-trackingem a může sloužit jako podklad při dalším návrhu grafické notace.

Autor

David Novák

e-mail: david.novak02@upol.cz

Univerzita Palackého, 2016

Vedoucí práce

Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.