Metody a postupy

Použité metody

V této bakalářské práci byla použita metoda hodnocení podle principů fyzické notace vytvořených Danielem Moodym v roce 2009. Poznatky získané tímto hodnocením byly aplikovány v praktické části, kde byl vytvořen eye-tracking test a dotazník pro respondenty z řad uživatelů. Výsledky z testu a dotazníku byly porovnány s výsledky hodnocení podle principů fyzické notace.

Použitá data

Pro účely sestavení eye-tracking testu byly vytvořeny nové diagramy toků dat v GRASS GIS komponentě Graphical Modeler nad daty z datasetu North Carolina, který je distribuován s instalací GRASS GIS jako zkušební data. V diagramech jsou použitá data zřejmá z názvů vrstev, které se objevují v datových prvcích, nicméně použití jiné datové sady by nemělo žádný praktický vliv na provedený test. Jelikož je práce zaměřena na hodnocení grafické notace diagramů a k eye-tracking testu byly použity diagramy ve formě obrázků, tak dataset použitý při vytváření diagramů není součástí práce.

Použité programy

Hlavní program použitý v této práci vychází ze samotného zadání. Pro účely hodnocení podle principů fyzické notace a eye-tracking testování byly vytvořeny diagramy v komponentě Graphical Modeler programu GRASS GIS, 32bitové verze 7.0.3 pro operační systémy Microsoft Windows. Tato verze programu byla v době vytváření této práce (2016) nabízena uživatelům jako aktuální preferované verze programu s dlouhodobou podporou. Lze předpokládat, že hodnocení provedené na diagramech vytvořených v této verzi programu bude mít největší možnou hodnotu. Pro účely rešerše byly dále použity verze 6.4.3 a 7.0.0 pro Microsoft Windows. Při vytváření a provádění eye-tracking testu byl použit program SMI Experiment Center ve verzi 3.6.44 a open source program OGAMA (Open Gaze and Mouse Analyzer) verze 5.0.5614. Pro editaci diagramů použitých v testu byl použit freeware editor obrázků IrfanView 4.42. Analýza naměřených dat byla provedena v OGAMA, OpenOffice Calc 3.4.1, Microsoft Excel 2013 a RStudio verze 0.98.501. Textová část práce byla napsána a závěrečná podoba sestavena v textovém procesoru Microsoft Word 2013. Editace obrázků vložených do práce byla provedena v programech Zoner Photo Studio 14 a IrfanView. Pro vytvoření posteru byl použit open source grafický editor Inkscape verze 0.48.

Postup zpracování

Při zhotovení bakalářské práce bylo postupováno podle následujících kroků:

• nastudování odborné literatury se zaměřením na principy fyzické notace podle Daniela Moodyho a bakalářských a diplomových prací zabývajících se problematikou VPL na katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci,

• seznámení se s funkčností komponenty GRASS GIS Graphical Modeler,

• vytvoření návodu pro praktickou tvorbu modelů s cvičnými příklady pro výuku,

• sepsání rešerše vizuálního programování, principů fyzických notací, GRASS GIS Graphical Modeler a grafické notace této komponenty,

• aplikace devíti principů fyzické notace podle Daniela Moodyho na teoretické zhodnocení komponenty GRASS GIS Graphical Modeler a vytvoření návrhů na změnu grafické notace v případě, že při hodnocení budou nalezeny rozpory s principy,

• vytvoření diagramů pro účely eye-tracking testování a návrh struktury testu,

• provedení eye-tracking testování v laboratoři na katedře geoinformatiky Univerzity Palackého v Olomouci,

• provedení druhého eye-tracking testování na katedře geomatiky ČVUT v Praze,

• analýza naměřených dat, zhodnocení grafické notace a porovnání s hodnocením podle principů fyzické notace,

• sepsání celkového výsledku a závěru práce podle výsledků předchozích hodnocení

• zhotovení pracovní zprávy bakalářské práce,

• zhotovení příloh k bakalářské práci,

• vytvoření webových stránek.

Autor

David Novák

e-mail: david.novak02@upol.cz

Univerzita Palackého, 2016

Vedoucí práce

Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.