Cíle práce

Cílem bakalářské práce je provést hodnocení grafické notace komponenty GRASS GIS Graphical Modeler z hlediska principů fyzické notace pro kognitivně efektivní vizuální notace podle Daniela Moodyho (2009).

Nejprve je provedena rešerše současného stavu řešené problematiky a komponenty GRASS GIS Graphical Modeler. Dále je grafická notace této komponenty teoreticky zhodnocena podle devíti principů fyzické notace. Následuje sestavení příkladů diagramů, které slouží jako stimuly pro eye-tracking testování vybraných respondentů. Dle výsledků analýzy naměřených dat je provedeno další hodnocení grafické notace komponenty. To je závěrem porovnáno s hodnocením podle principů fyzické notace.

Výsledky práce umožní kritické zhodnocení grafické notace GRASS GIS Graphical Modeler a navrhnou takové změny v této komponentě, které budou ve shodě s principy fyzické notace pro kognitivně efektivní vizuální notace. Tyto navržené změny budou předloženy autorům GRASS GIS a mohou sloužit jako manuál při úpravě grafické notace vedoucí ke zlepšení komponenty pro uživatele.

Autor

David Novák

e-mail: david.novak02@upol.cz

Univerzita Palackého, 2016

Vedoucí práce

Ing. Zdena Dobešová, Ph.D.