AKTUALIZACE PROGRAMŮ PRO VÝPOČET INDEXU CHODECKOSTI A JEHO APLIKACE

Soubory ke stažení:

Výsledky

Aktualizace toolboxu

Hlavním cílem práce byla aktualizace toolboxu pro výpočet Indexu chodeckosti do programu ArcGIS 10.X. Jednotlivé skripty tohoto toolboxu byly tedy přepsány a upraveny do nové podoby tak, jak si žádá syntaxe a nový způsob volání funkcí pomocí knihovny arcpy. Skript byl také aktualizován do nejnovější verze programu ArcGIS Pro 2.1.

Byla také opravena a nově sestavena nápověda pro všechny čtyři dílčí indexy, Index konektivity, Index entropie, Index FAR, Index sídelní hustoty a poslední výsledný Index chodeckosti. Všechny skripty byly také doplněny o mazání proměnných a také o podrobnější komentáře k jednotlivým proměnným.

Nová funkcionalita

Skript pro výpočet Indexu konektivity byl rozšířen o novou možnost eliminace parkovišť. Uživatel se nyní může rozhodnout, zdali chce parkoviště eliminovat nebo ne. Je doporučeno parkoviště eliminovat, neboť v místech, kde se nacházejí je valence, která se používá pro výpočet Indexu konektivity, velmi zvětšována křižovatkami na parkovištích, a to vede k nepřesnosti výsledků.

Skript Indexu konektivity byl také rozšířen o možnost odstranit plochy s průmyslovými areály, neboť tyto areály nejsou z pravidla veřejnosti přístupné, tudíž je nelogické v nich celkovou chodeckost počítat.

Testování toolboxu

Nový výsledný toolbox byl testován především na datech Olomouce, ale také na dostupných datech měst Ostrava, Katowice, Lipsko, Košic a Székesvehérvár. Buhužel mohl být celkový Index chodeckosti spočten jen pro Olomouc, protože k výpočtu Indexu FAR jsou potřeba data s vrstvou obchodů a jejich plochou. Bohužel pro ostatní města tyto data neexistují. Pro výpočet Indexu sídelní hustoty jsou potřebné data, které obsahují informaci o počtu domů v dané lokaci. Bohužel ani tyto data pro města, kromě Olomouce, se nepodařilo získat.

2018 | Jan KREJSA