AKTUALIZACE PROGRAMŮ PRO VÝPOČET INDEXU CHODECKOSTI A JEHO APLIKACE

Soubory ke stažení:

Nová část - eliminace parkovišť

Původní plán byl vytvořit samostatný skript, který by se spustil před zahájením výpočtu Indexu chodeckosti. Ovšem jak se ukázalo během vývoje a testování, nejjednodušší a nejefektivnější řešení je implementovat eliminaci parkovišť přímo do skriptu Indexu konektivity. Jak je tedy eliminace parkovišť řešena? Metod, které by se teoreticky daly využít je více. Rozhodl jsem se využít dvě varianty, které jsem konzultoval s vedoucí bakalářské práce. První z nich byla využití funkce CreateFishnet_management(), která by vytvořila pravidelnou čtvercovou síť, ve které by se spočítal počet křižovatek pro každý čtverec. Velikost čtverce by byla určena na základě testování a měření velikosti parkovišť. Využila by se při tom, vrstva uzlů, která je počítána v původním Indexu chodeckosti. Pokud by tento počet přesahoval hodnotu, která by byla definována ve skriptu, tak by došlo k odmazání všech uzlů, které by ležely v tomto čtverci. Kdyby tedy byla použita tato metoda, znamenalo by to, že by se odmazávaly všechny uzly v daném čtverci. To by bylo ovšem špatně, protože by se odmazávaly všechny křižovat, tedy v případech, kdy by byla křižovatka blízko parkoviště, došlo by k odmazání této křižovatky. Došlo by tedy opět ke zkreslování výsledků, tentokrát by ovšem bylo křižovatek málo.

Proto byla použita druhá metoda, a to metoda výpočtu pomocí Buffer_analysis. Skript tedy nejprve vytvoří obalovou zónu okolo všech křižovatek a v místech, kde dochází k překryvu jednotlivých zón, jsou tyto zóny spojeny do jedné velké zóny. Následně je spočítána rozloha všech nově vzniklých obalových zón, a pokud je rozloha větší, než je proměnná, která byla určena testováním a měřením, větší, jsou tyto obalové zóny odstraněny. Dochází tak tedy k eliminaci velkých a hustých křižovatek, které se vyskytují právě v místech velkých parkovišť před obchodními centry. Může ovšem také dojít k odstranění některých větších parkovišť na sídlištích, kde je velká hustota křižovatek. Proto je potřeba zohlednit tuto skutečnost při výpočtu Indexu konektivity.

Buffer zóny křižovatek na parkovištích

Buffer zóny křižovatek na parkovištích

Nová část - eliminace průmyslových areálů

Nově byla také přidána část skriptu pro eliminaci průmyslových oblastí. Tyto oblasti nejsou z pravidla veřejnosti přístupné, a proto je nelogické v nich počítat Index chodeckosti. Tato část byla přidána také do výpočtu Indexu konektivity. Výpočet této nové části je velmi podobný jako odstranění vodních ploch, které již dříve odstraňoval Křivka. V podstatě stačilo jen vzít jeho část pro odstranění vodních ploch a pozměnit její parametry tak, aby odstraňovala průmyslové areály. Informaci o tom, kde leží průmyslové areály skript bere ze vstupní vrstvy landuse.

2018 | Jan KREJSA