Úvod Kontakt Postupy Summary Závěr Cíle Výsledky Ke stažení
PROGRAM PRO AUTOMATIZOVANOU TVORBU VĚKOVÉ PYRAMIDY
logo_kgi.png, 5,5kB

Výsledky

Cílem této práce bylo vytvořit nástroj pro automatizovanou tvorbu věkových pyramid, i když k němu byla cesta složitější, než se zpočátku zdálo, výsledek je k dispozici. Nedílnou součástí přípravy tohoto nástroje bylo také samotné studium využití věkových pyramid, jejich druhů a metod jejich tvorby.

Rešerše věkových pyramid

Během sbírání informací o tomto prostředku vizualizace věkové struktury byl nashromážděno mnoho příkladů mnoha variant jeho zpracování. Součástí této práce je nemálo ukázek různých věkových pyramid z atlasů a internetových zdrojů.

Skript Population Pyramid

Hlavním výsledkem této práce je nástroj, který v prostředí ArcGIS vytváří automatizovaně kartodiagramy věkových pyramid. Tento toolbox pojmenovaný Population Pyramid, který je podrobně popsaný v kapitole 5, byl navržen tak, aby dokázal spolehlivě pracovat jak nad malými územími (např. velikosti okresů ČR), tak nad většími územními celky (např. Státy USA) včetně zpracování několika řádově odlišných dat bez nutnosti většího zásahu uživatelem. Počet věkových skupin pro zobrazení v pyramidě není omezen a je dán zdrojovými daty v atributové tabulce vstupní bodové/polygonové vrstvy. Velikost věkové pyramidy automaticky respektuje jak počet věkových skupin, tak maximální hodnotu počtu obyvatel (i relativní v procentech). Velikost věkových pyramid i automaticky výpočtem respektuje velikost polygonů, resp. vzdálenost bodů vstupní vrstvy, tak aby věkové pyramidy nepřekrývaly sousední polygony. V případě, že je zásah nezbytný, je v nástroji zakomponováno několik možností, jak může uživatel podobu výsledného kartodiagramu ovlivnit. Důležitou funkcí skriptu Population Pyramid je možnost automatického přepočtu vstupních hodnot na procentuální podíly a generování odpovídajících pyramid. Tato volba umožňuje zejména tvorbu srovnávacích pyramid. Výsledný toolbox Population Pyramid byl v závěru práce zveřejněn na portálu firmy Esri ArcGIS Online pro volné stažení uživatelům. Využitelnost toolboxu zvyšuje rozhraní v anglickém jazyce včetně detailní anglické nápovědy.

Ukázkové mapy

Jedním z výstupů této práce jsou i ukázkové mapy, které demonstrují použití toolboxu Population Pyramid. Bylo celkem vytvořeny 3 ukázkové mapy. Tyto mapy ukazují různé varianty typů populačních pyramid, které je možné pomocí toolboxu vytvořit. Ukázkové mapy jsou v příloze této bakalářské práce a ke stažení na této stránce.


2017 Vojtěch BEKÁREK| vojtechb@gmail.com | Katedra geoinformatiky | Univerzita Palackého v Olomouci